Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2021/2022

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2021/2022

Vážení žáci a rodiče,

na základě přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 oboru 79-41-K/81 vyhlašuji výsledky přijímacího řízení. Zároveň Vám bude zasláno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí poštou.

Všem přijatým uchazečům blahopřejeme a těšíme se na setkání s Vámi v novém školním roce 2021/2022. Srdečně jste i s rodiči zváni na setkání žáků, studentů, rodičů a přátel školy, které se bude konat 24. 6. od 15:00 u na našem Gymnáziu.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 6) a 7) školského zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 2. 6. 2021. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Dne 19. 5. 2021 byl zveřejněn seznam přijatých uchazečů pro školní rok 2021/2022. Pro žáky, kteří jsou na tomto seznamu uvedeni jako přijatí, je tento doklad zároveň rozhodnutím o přijetí. Přesto Vám bude zaslán dopis s rozhodnutím o přijetí.

Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D. / ředitel

Seznam přijatých uchazečů oboru 79-41-K/81: (seznam je v anonymizované podobě dle jednacích čísel uvedených na pozvánce k přijímacím zkouškám)

2302021 2092021 1422021 712021
1002021 1402021 2692020 2082021
1632021 2372021 1732021 1242021
1652021 1782021 2612021 892021
1492021 1482021 1382021 1762021
2382021 1392021 1722021 2362021
1642021 1412021 1622021 1772021

Seznam přijatých uchazečů oboru 79-41-K/41: (seznam je v anonymizované podobě dle kombinace iniciál příjmení a jména a jednacího čísla přiřazeného k přihlášce k přijímacím zkouškám)

Bac S 1012021 Doh T 1522021 Hod M 1612021 Lal L 1532021
Bai K 1202021 Dol Š 1502021 Hof A 1452021 Lik L 2122021
Bar S 822021 Dou B 1902021 Hor Z 1062021 Luk J 1092021
Bar N 2112021 Dra B 802021 Hor K 1272021 Mál M 2102021
Bar A 1352021 Dře K 1172021 Hrd K 1802021 Mal M 1662021
Bro M 1282021 Duš K 1792021 Hyb K 1192021 Mor J 942021
Cic M 1952021 Fáb P 2352021 Cho K 1442021 Mor K 1572021
Csi D 1212021 Fai S 1182021 Jak D 2312021 Nag N 1682021
Čap E 1672021 Fra L 902021 Jos K 1562021 Nov N 1512021
Čer V 1702021 Gie L 2062021 Koz E 1932021 Otý V 1942021
Čer K 1912021 Háj P 1362021 Kre A 912021 Pas L 2042021
Deu L 1882021 Han K 1262021 Kří K 2322021 Pat O 1032021
Pet P 2332021 Sta V 1252021 Vol T 2342021
Pla A 1542021 Str M 812021 Vrt J 1812021
Plo L 1892021 Str A 832021 Vyh D 1312021
Pro A 1022021 Suk A 1552021 Wan D 1862021
Pro A 1822021 Svo N 782021 Zár E 1432021
Pře P 1842021 Šou A 1852021 Zim T 1342021
Při B 1692021 Šro N 1872021 Zít M 2052021
Raš M 2072021 Těh F 1962021
Rat J 1072021 Tur N 1712021
Roh L 1042021 Uld V 922021
Říh V 1922021 Vai A 1832021
Sad J 792021 Val J 1052021

Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí.

Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání nového rozhodnutí o přijetí vzít z této školy zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon v kombinaci se školským zákonem stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči.