Spolek přátel Gymnázia Kadaň

Hlavní cíle Spolku přátel
  • seznamuje školu s náměty a připomínkami rodičů a podílí se na jejich vyřizování
  • přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky
  • pomáhá zabezpečovat mimoškolní aktivity jako výměnné pobyty, výlety, zájezdy, kroužky, vzdělávací projekty a sportovní a kulturní akce
Organizace Spolku přátel
  • Členem Spolku přátel může být každý občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami a programem Sdružení přátel.
  • Činnost Spolku přátel řídí předseda a rada rodičů. Orgány projednávají otázky v působnosti Spolku přátel a zastupuje je vůči škole, orgánům samosprávy a státní správy a jiným organizacím. V čele rady je volený předseda s místopředsedou.
  • Předseda: Tomáš Oršulák (Michaela Vrátníková do 18. 10. 2012)
  • Místopředsedkyně: Monika Froňková
Hospodaření Spolku přátel
  • Majetek Spolku přátel tvoří příspěvky členů, dary, výnosy akcí a dotace z veřejných rozpočtů. Výdaje jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc žákům a škole. Výši členského příspěvku schvaluje shromáždění členů vždy na jedno hospodářské období.
  • Se svým majetkem hospodaří Spolek přátel samostatně podle zákonných předpisů a rozpočtu, schváleného na každé hospodářské období.
Dokumenty

 

 

Vzory darovacích smluv

Přístupy pro studenty

Nejbližší události