Spolek přátel Gymnázia Kadaň

Hlavní cíle Spolku přátel
  • seznamuje školu s náměty a připomínkami rodičů a podílí se na jejich vyřizování
  • přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky
  • pomáhá zabezpečovat mimoškolní aktivity jako výměnné pobyty, výlety, zájezdy, kroužky, vzdělávací projekty a sportovní a kulturní akce
Organizace Spolku přátel
  • Členem Spolku přátel může být každý občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami a programem Sdružení přátel.
  • Činnost Spolku přátel řídí předseda a rada rodičů. Orgány projednávají otázky v působnosti Spolku přátel a zastupuje je vůči škole, orgánům samosprávy a státní správy a jiným organizacím. V čele rady je volený předseda s místopředsedou.
  • Předseda: Tomáš Oršulák (Michaela Vrátníková do 18. 10. 2012)
  • Místopředsedkyně: Monika Froňková
Hospodaření Spolku přátel
  • Majetek Spolku přátel tvoří příspěvky členů, dary, výnosy akcí a dotace z veřejných rozpočtů. Výdaje jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc žákům a škole. Výši členského příspěvku schvaluje shromáždění členů vždy na jedno hospodářské období.
  • Se svým majetkem hospodaří Spolek přátel samostatně podle zákonných předpisů a rozpočtu, schváleného na každé hospodářské období.
Identifikační údaje

název: Spolek přátel Gymnázia Kadaň
sídlo: 5. května 620, 432 01 Kadaň
jednající: Mgr. Tomášem Oršulákem, Ph.D., předsedou sdružení
IČ: 265 85 472
bank. spojení: Komerční banka Kadaň, č. ú. 78-5584760267/0100
Variabilní symbol: (uvede se konkrétní třídy viz níže)
Tel.: +420 728 921 524

variabilní symboly tříd v roce 2022/2023:

Prima 2222 | Sekunda 2221 | Tercie 2220 | Kvarta 2219 | Kvinta 2218 | Sexta 2217 | Septima 2216 | Oktáva 2215
1. A 9919 | 2. A 9918 | 2. B 9917 | 3. A 9916 | 3. B 9915 | 4. A 9914
Dokumenty

 

 

Vzory darovacích smluv

Přístupy pro studenty

Nejbližší události