Spolek přátel Gymnázia Kadaň

Hlavní cíle Spolku přátel
  • seznamuje školu s náměty a připomínkami rodičů a podílí se na jejich vyřizování
  • přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky
  • pomáhá zabezpečovat mimoškolní aktivity jako výměnné pobyty, výlety, zájezdy, kroužky, vzdělávací projekty a sportovní a kulturní akce
Organizace Spolku přátel
  • Členem Spolku přátel může být každý občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami a programem Sdružení přátel.
  • Činnost Spolku přátel řídí předseda a rada rodičů. Orgány projednávají otázky v působnosti Spolku přátel a zastupuje je vůči škole, orgánům samosprávy a státní správy a jiným organizacím.
  • Předseda: Tomáš Oršulák
Hospodaření Spolku přátel
  • Majetek Spolku přátel tvoří příspěvky členů, dary, výnosy akcí a dotace z veřejných rozpočtů. Výdaje jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc žákům a škole. Výši členského příspěvku schvaluje shromáždění členů vždy na jedno hospodářské období.
  • Se svým majetkem hospodaří Spolek přátel samostatně podle zákonných předpisů a rozpočtu, schváleného na každé hospodářské období.
Identifikační údaje

Spolek přátel Gymnázia Kadaň
se sídlem: 5. května 620, 432 01 Kadaň
zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L 4293
zastoupený Mgr. Tomášem Oršulákem, Ph.D., předsedou spolku
IČ: 265 85 472
bankovní spojení: Komerční banka Kadaň, č. ú. 78-5584760267/0100
Variabilní symbol: (uvede se konkrétní třídy viz níže)
Tel.: +420 728 921 524

variabilní symboly tříd v roce 2023/2024:

Prima 2223 | Sekunda 2222 | Tercie 2221 | Kvarta 2220 | Kvinta 2219 | Sexta 2218 |  Septima 2217 | Oktáva 2216

1. A 9920 | 2. A 9919 | 3. A 9918 | 3. B 9917 | 4. A 9916 | 4. B 9915

Dokumenty

 

 

Vzory darovacích smluv (smlouvy jsou určeny pro vyplnění v elektronické podobě a následný tisk, formát docx)

Přístupy pro studenty

Nejbližší události