Bezplatná jazyková příprava cizinců – žáků středních škol

Home / Studium ve škole / Bezplatná jazyková příprava cizinců – žáků středních škol
Cílem jazykové přípravy je pomoci integrovat cizince s odlišným jazykem prostřednictvím kurzů, které jsou realizovány ve škole.

Gymnázium v Kadani bylo krajem pověřeno spolu s dalšími několika vybranými školami k jazykové přípravě cizinců. Kdo může podat přihlášku a jakým způsobem naleznete níže.

Školy, ve kterých se poskytuje jazyková příprava, určuje krajský úřad, tedy zřizovatel. Žák si ze seznamu škol sám vybere. Žák cizinec může jazykovou přípravu absolvovat v takové určené škole, která mu nejlépe vyhovuje s ohledem na sídlo jeho školy, místo trvalého bydliště, způsob dojíždění, rozvrh výuky apod. Jakákoliv určená škola je povinna žáka do výuky zařadit na základě jeho žádosti, ledaže by neměla prostorové možnosti. Skupina pro jazykovou přípravu vznikne při nejméně 5 přihlášených žácích cizincích.

Jazykovou podporu mohou čerpat všichni žáci cizinci. Žák cizinec je definován jako fyzická osoba vzdělávající se ve střední škole nebo v konzervatoři (dále jen střední škola) zařazené v Rejstříku škol a školských zařízení ČR, která není občanem ČR (nemá české občanství) a která se vzdělává v ČR nejvýše 12 měsíců přede dnem podání žádosti (tzn., že žák vzdělávající se v ČR celý jeden školní rok může podat žádost nejpozději 1. září následujícího školního roku). Do skupiny mohou být zařazeni na základě posouzení potřebnosti také jiní žáci (zejména cizinci, kteří se v ČR vzdělávají již delší dobu a také žáci s českým občanstvím, kteří mají s ohledem na dlouhodobý pobyt v zahraničí prokazatelně obdobné integrační potřeby jako žáci cizinci). Tyto žáky lze do skupiny zařadit i do vyššího počtu než 15 žáků, pokud to není na újmu kvality poskytované jazykové přípravy.

Určené školy budou poskytovat jazykovou přípravu jak prezenčně, tak i online (distanční synchronní vzdělávání) v rámci každé skupiny.

Zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák musí o zařazení do skupiny pro jazykovou přípravu požádat ředitele jedné ze seznamu středních škol určených krajským úřadem.

V žádosti vyplní:

  • jméno, příjmení,
  • datum narození,
  • bydliště v ČR a
  • kontakt na žáka a zákonného zástupce v ČR.

Žádost o zařazení do jazykové přípravy (PDF): Žádost o jazykovou přípravu

V případě nezletilého žáka žádost podepíše zákonný zástupce. Žádost může být podána i v elektronické podobě, kdy však musí být zajištěno, že tuto žádost podává oprávněná osoba.

Ředitel určené školy je povinen takové žádosti vyhovět a do 30 dnů od podání žádosti zajistí, aby určená škola začala jazykovou přípravu poskytovat. Lhůta 30 dní je stanovena jako nejzazší – zejména v případech, kdy prozatím skupina v dané škole nefunguje (škola musí zajistit prostory, organizaci, vyučujícího apod.). Ředitel skupinu musí zřídit, leda by mu v tom bránilo prostorové omezení.

O zařazení žáka do skupiny se nevede správní řízení a nevydává rozhodnutí. Ředitel určené školy žáka do skupiny zařadí faktickým úkonem. Ředitel nebo jím pověřená osoba informuje žáka a ředitele školy, jíž je žák žákem, o zařazení do skupiny a o rozvrhu hodin (před zařazením do skupiny tento návrh konzultuje s ředitelem školy, jíž je žák žákem, nebo jím pověřenou osobu). Žák cizinec má na jazykovou přípravu nárok, není však povinen se jí účastnit. V případě, že o zařazení
do skupiny požádá žák, který se v ČR vzdělává delší dobu než 12 měsíců, je možno jej do skupiny zařadit pouze nenárokově v režimu nadrámcového účastníka, pokud to negativně nedopadne na cizince s nárokem.

Tomáš Oršulák | ředitel školy