Přijímací řízení

Home / Přijímací řízení
Chcete mít co nejlepší podmínky pro vstup na vysokou školu? Pojďte k nám. Nabízíme Vám studium v moderně pojatých studijních oborech ve čtyřletém a osmiletém oboru gymnázia. V dnešní době je velmi důležité vystudovat kvalitní střední školu, která Vám umožní následné úspěšné studium na libovolných oborech vysokých škol. Mnozí z Vás ještě nejsou rozhodnuti, jak směřovat svoji budoucnost. Výběr studia na gymnáziu Vám nabídne další roky k rozhodnutí, kdy můžete utvářet a specializovat své zájmy k výslednému rozhodnutí o studiu na vysoké škole.

Jak na to

Naše gymnázium stejně jako všechny obory vzdělávání s maturitní zkouškou organizuje jednotnou přijímací zkoušky z českého jazyka  matematiky.
V případě potřeby nás prosím, kontaktujte, abychom Vám mohli dát jasnou odpověď na vaše dotazy (info@gymnazium-kadan.cz).

HLAVNÍ PRINCIPY

  • Jednotná přijímací zkouška
  • 2 přihlášky na dva obory
  • Rozhodování až při odevzdání zápisového lístku

PRŮVODCE PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM

PŘIHLÁŠKA

Vyzvednete si na základní škole přihlášku ke vzdělávání a vyplníte požadované údaje, včetně termínu přijímací zkoušky příp. si můžete stáhnout přihlášku zde:

Přihláška pro čtyřleté obory (po 9. třídě) (pro naši školu nemusí být potvrzena lékařem)

Přihláška pro osmileté obory (po 5. třídě) (pro naši školu nemusí být potvrzena lékařem)

a zde se podívat jak má být vyplněná VZOR PŘIHLÁŠKY.

Základní škola potvrdí správnost údajů uvedených v přihlášce (razítko a podpis), příp. je možné doložit kopie požadovaných vysvědčení.

Přihlášku podepíše žák i oba jeho zákonní zástupci.

Uchazeč přiloží k přihlášce pouze potvrzené doklady uvedené v kritériích pro přijímací řízení (budou podle platných předpisů zveřejněny do 31. 1. 2021)

Údaje o umístění v soutěžích (pouze umístění, která se hodnotí v rámci stanovených kritérii – viz „Kritéria pro přijímací řízení“) potvrdí základní škola zvlášť, nejlépe přímo do přihlášky (další podpis a razítko ZŠ) a prázdné kolonky ZŠ proškrtá, příp. je možné doložit čestným prohlášením zákonných zástupců.

Přihláška musí být do Gymnázia doručena nejpozději 1. března 2021.

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky na různé střední školy nebo obory vzdělávání.

VÝSLEDKY

Výsledky přijímacího řízení se u přijatých uchazečů vyhlašují zveřejněním seznamu přijatých uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Zápisový lístek vydá svým žákům základní škola, ostatním uchazečům krajský úřad.

Zápisový lístek musí být správně vyplněn a potvrzen základní školou, podepsán žákem i jeho zákonným zástupcem.

Pokud uchazeč nedoručí zápisový lístek do Gymnázia nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne následujícího po dni zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.

Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou (kromě zákonem definované výjimky).

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze adresátu doručit, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.

Není-li uchazeč po prvním kole přijat na žádnou střední školu, může podat přihlášku ke vzdělávání do dalších kol přijímacího řízení u ředitele školy, který další kolo přijímacího řízení vypsal – tam obdrží i přihlášku.

Informace o volných místech pro další kola přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách Gymnázia.

Dokumenty ke stažení:
Termíny přijímacích zkoušek (obdržíte poštou pozvánku)
  • čtyřleté studium (po 9. třídě):

1. termín: 12. 4. 2021
2. termín: 13. 4. 2021
1. náhradní termín: 12. 5. 2021
2. náhradní termín: 13. 5. 2021

  • osmileté studium (po 5. třídě nebo po třídě při přijímání do vyššího než prvního ročníku):

1. termín: 5. 5. 2021
2. termín: 6. 5. 2021
1. náhradní termín: 2. 6. 2021
2. náhradní termín: 3. 6. 2021

Termín odevzdání přihlášky ke studiu
  • Přihlášky se podávají poštou či osobně (podepsané oběma zákonnými zástupci uchazeče) v kanceláři školy do 1. 3. 2021.

Výše uvedené údaje se mohou do 31. 1. 2021 změnit.