Kritéria přijímacího řízení

Home / Přijímací řízení / Kritéria přijímacího řízení
Kritéria přijímacího řízení rozhodují o získání celkového počtu bodů každého uchazeče. Skládají se z několika dílčích částí, kterou jsou uvedeny níže.

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 671/2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, vyhlašuje ředitel Gymnázia, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace, 1. kolo přijímacího řízení do čtyřletého a osmiletého oboru studia (79-41-K/41 Gymnázium a 79- K-41/81 Gymnázium).

Otevírané obory a počet přijímaných žáků:
 • přijímací řízení do 1. ročníku:
  • 79-41-K/41: čtyřleté studium 64 žáků + 2 místa na odvolání
  • 79-41-K/81: osmileté studium (prima) 32 žáků + 2 místo na odvolání
 • přijímací řízení do vyššího než prvního ročníku
  • 79-41-K/81: osmileté studium (kvarta) 5 žáků

OSMILETÉ STUDIUM (PRIMA – KVINTA)

Uchazeči budou konat přijímací řízení spočívající v bodovém vyhodnocení těchto kritérií:

1. kritérium: průměrný prospěch (maximální počet 50 bodů)

 • pro primu: vysvědčení ve 4. třídě a v 1. pololetí 5. třídy ZŠ
 • pro kvartu: vysvědčení v 7. třídě a v 1. pololetí 8. třídy ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia
 • výsledky v posledním a předposledním ročníku školní docházky (výpočet bude proveden následujícím způsobem: 120 – 70 * průměr průměru známek v posledním a předposledním ročníku)

2. kritérium: účast a úspěchy v soutěžích (maximální počet 10 bodů)

 • můžete doložit účast na kurzech, soutěžích různého zaměření (dokládá se prostými kopiemi diplomů, osvědčení apod.)

3. kritérium:

 • prima: test z matematiky a českého jazyka tvořící jednotnou přijímací zkoušku (maximální počet 100 bodů);
 • sekunda – kvinta: školní test z matematiky a českého jazyka (maximální počet 100 bodů);

Celkový počet bodů je tedy součtem bodů za daná kritéria– maximum je 160 bodů. Na základě tohoto celkového součtu se vytvoří pořadí uchazečů.

ČTYŘLETÉ STUDIUM

Uchazeči budou konat přijímací řízení spočívající ve vyhodnocení těchto kritérií:

1. kritérium:

 • výsledky v posledním a předposledním ročníku školní docházky (maximální počet bodů 50; výpočet bude proveden následujícím způsobem: 120 – 70 * průměr průměru známek v 8. třídě a v 1. pololetí 9. třídy);

2. kritérium:

 • úspěchy v talentových, uměleckých a sportovních soutěžích (maximální počet bodů 10).

3. kritérium: 

 • test z matematiky a českého jazyka tvořící jednotnou přijímací zkoušku (maximální počet 100 bodů);

Celkový počet bodů je tedy součtem bodů za daná kritéria– maximum je 160 bodů, minimum 0 bodů. Na základě tohoto celkového součtu se vytvoří pořadí uchazečů.

Ostatní ustanovení
 • Při rovnosti celkového počtu bodů rozhoduje o pořadí vyšší počet bodů z testu z matematiky. Je-li i ten stejný, rozhoduje vyšší počet bodů z českého jazyka. V případě, že uvedený způsob řazení selže, rozhodne se pomocí losování za přítomnosti ředitele a min. dvou členů školské rady. O tomto losování je proveden záznam, který je součástí spisové dokumentace.
 • Škola nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.
 • Uchazeč musí získat v přijímacím řízení dostatečný počet bodů. To je takový počet, který zařadí uchazeče na místo stanovené pro přijetí.
 • Uchazeči s jiným mateřským jazykem, než je čeština, mohou při zkoušce používat slovník, případně mohou být (pokud o to požádají) zproštěni povinnosti skládat test z českého jazyka. V tomto případě se jejich pořadí stanovuje podle redukovaného hodnocení (jen jednotná přijímací zkouška z matematiky). U těchto žáků se znalost českého jazyka ověřuje rozhovorem.
 • Uchazeči, kteří předem prokážou (dokladem pedagogicko-psychologické poradny) nějakou dysfunkci hodnou zřetele, budou mít vytvořeny podmínky dle doporučení psychologa či speciálního pedagoga.
 • Ředitel při rozhodování o přijetí přihlíží i k dalším skutečnostem, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
Termíny přijímacích zkoušek
 • čtyřleté studium (po 9. třídě):

1. termín: pátek 12. dubna 2024
2. termín: pondělí 15. dubna 2024
1. náhradní termín: 10. května 2023
2. náhradní termín: 11. května 2023

 • osmileté studium (po 5. třídě nebo po třídě při přijímání do vyššího než prvního ročníku):

1. termín: úterý 16. dubna 2024
2. termín: středa 17. dubna 2024

 • Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: pondělí 29. dubna 2024
2. termín: úterý 30. dubna 2024

Místo konání přijímacích zkoušek

Centrum určí 1. března místo konání jednotné zkoušky uchazečem, a to jednu ze škol s oborem vzdělání s maturitní zkouškou, kam se uchazeč hlásí. Na oba termíny může být určena stejná škola.

Termín odevzdání přihlášky ke studiu

Přihlášky se podávají (zvolte jeden ze 3 způsobů)

  1. elektronicky prostřednictvím informačního systému státu nebo
  2. přihlášku v podobě výpisu získaného z informačního systému nebo
  3. v papírové podobě na tiskopisu poštou či osobně (podepsané oběma zákonnými zástupci uchazeče)

do 20. 2. 2024

Veškeré informace o studiu naleznete na stránkách Gymnázia Kadaň, popř. dotazem na e-mail reditel@gymka.cz, telefonicky 411 410 110 nebo po dohodě osobně u ředitele školy.