Kritéria přijímacího řízení

Home / Přijímací řízení / Kritéria přijímacího řízení
Kritéria přijímacího řízení rozhodují o získání celkového počtu bodů každého uchazeče. Skládají se z několika dílčích částí, kterou jsou uvedeny níže.

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 671/2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, vyhlašuje ředitel Gymnázia, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace, 1. kolo přijímacího řízení do čtyřletého a osmiletého oboru studia (79-41-K/41 Gymnázium a 79- K-41/81 Gymnázium).

Otevírané obory a počet přijímaných žáků:
 • přijímací řízení do 1. ročníku:
  • 79-41-K/41: čtyřleté studium 62 žáků + 2 místa na odvolání
  • 79-41-K/81: osmileté studium (prima) 31 žáků + 1 místo na odvolání
 • přijímací řízení do vyššího než prvního ročníku
  • 79-41-K/81: osmileté studium (kvarta) 5 žáků + 1 místo na odvolání
  • 79-41-K/81: osmileté studium (kvinta) 1 žák + 1 místo na odvolání

OSMILETÉ STUDIUM (PRIMA – KVINTA)

Uchazeči budou konat přijímací řízení spočívající v bodovém vyhodnocení těchto kritérií:

1. kritérium: průměrný prospěch (maximální počet 50 bodů)

 • pro primu: vysvědčení ve 4. třídě a v 1. pololetí 5. třídy ZŠ
 • pro sekundu: vysvědčení v 5. třídě a v 1. pololetí 6. třídy ZŠ
 • pro tercii: vysvědčení v 6. třídě a v 1. pololetí 7. třídy ZŠ
 • pro kvartu: vysvědčení v 7. třídě a v 1. pololetí 8. třídy ZŠ
 • pro kvintu (ekvivalent 1. ročníku): vysvědčení v 8. třídě a v 1. pololetí 9. třídy ZŠ
 • Výsledky v posledním a předposledním ročníku školní docházky (maximální počet bodů 60 = 15 +20 +15; výpočet bude proveden následujícím způsobem: 100 – 85 * průměr průměru známek v 1. pololetí předposledního a posledního ročníku a 100 – 80 * průměr průměru známek v 2. pololetí předposledního ročníku).

2. kritérium: účast a úspěchy v soutěžích (maximální počet 10 bodů)

3. kritérium: osobní pohovor (termín a čas bud uveden na pozvánce, kterou obdržíte v průběhu března): obsahem pohovoru bude motivační rozhovor ohledně rozhodnutí nástupu na gymnázium

4. kritérium:

 • prima: test z matematiky a českého jazyka tvořící jednotnou přijímací zkoušku (maximální počet 100 bodů);
 • sekunda – kvinta: školní test z matematiky a českého jazyka (maximální počet 100 bodů);

Celkový počet bodů je tedy součtem bodů za daná kritéria– maximum je 160 bodů. Na základě tohoto celkového součtu se vytvoří pořadí uchazečů.

ČTYŘLETÉ STUDIUM

Uchazeči budou konat přijímací řízení spočívající ve vyhodnocení těchto kritérií:

1. kritérium:

 • výsledky v posledním a předposledním ročníku školní docházky (maximální počet bodů 50; výpočet bude proveden následujícím způsobem: 120 – 70 * průměr průměru známek v 8. třídě a v 1. pololetí 9. třídy);

2. kritérium:

 • test z matematiky a českého jazyka tvořící jednotnou přijímací zkoušku (maximální počet bodů 100);

3. kritérium:

 • úspěchy v talentových, uměleckých a sportovních soutěžích (maximální počet bodů 10).

Celkový počet bodů je tedy součtem bodů – maximum je 160 bodů. Na základě tohoto celkového součtu se vytvoří pořadí uchazečů.

 

 

 

 

 

 

Ostatní ustanovení
 • Pozvánku k přijímacím zkouškám obdržíte písemně na základě podané přihlášky 14 dnů před konáním zkoušek.
 • Škola nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.
 • Uchazeč musí získat v přijímacím řízení dostatečný počet bodů. To je takový počet, který zařadí uchazeče na místo stanovené pro přijetí.
 • Uchazeči s jiným mateřským jazykem, než je čeština, mohou při zkoušce používat slovník, případně mohou být (pokud o to požádají) zproštěni povinnosti skládat test z českého jazyka.
 • Uchazeči, kteří předem prokážou (dokladem pedagogicko-psychologické poradny) nějakou dysfunkci hodnou zřetele, budou mít vytvořeny podmínky dle doporučení psychologa či speciálního pedagoga.
 • Ředitel při rozhodování o přijetí přihlíží i k dalším skutečnostem, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
Termíny přijímacích zkoušek (obdržíte poštou pozvánku)
 • čtyřleté studium (po 9. třídě):

1. termín: 12. 4. 2021
1. náhradní termín: 12. 5. 2021

 • osmileté studium (po 5. třídě nebo po třídě při přijímání do vyššího než prvního ročníku):

1. termín: 14. 4. 2021
1. náhradní termín: 12. 5. 2021

Termín odevzdání přihlášky ke studiu
 • Přihlášky se podávají poštou či osobně (podepsané oběma zákonnými zástupci uchazeče) v kanceláři školy do 1. 3. 2021.

Výše uvedené údaje se mohou do 31. 1. 2021 změnit.

Veškeré informace o studiu naleznete na stránkách Gymnázia Kadaň, popř. dotazem na e-mail reditel@gymka.cz, telefonicky 411 410 110 nebo po dohodě osobně u ředitele školy.