Přihláška k maturitní zkoušce

Přihláška k maturitní zkoušce

Přihlášku k maturitní zkoušce musí všichni studenti posledních ročníků odevzdat nejpozději do 1. prosince daného roku řediteli své školy, pokud chtějí konat maturitní zkoušku v jarním období. Přihlašování je složené ze dvou kroků. V prvním kroku obdržíte od třídního učitele formulář přihlášky s předtištěnými osobními údaji. Co dělá student v prvním kroku? Na první straně si:

1) Zkontroluje si své osobní údaje

 • jméno a příjmení
 • datum a místo narození
 • rodné číslo
 • státní příslušnost

2) Vybere zkoušky a jejich formy ve společné části maturitní zkoušky

 • zaškrtnou český jazyk a literaturu a příslušný cizí jazyk nebo matematiku (platí pouze do ročníku, kdy bude povinná maturita z matematiky) k termínu:
  • řádnému (všichni studenti, kteří neopakují)
  • náhradní zkoušce nebo opravné zkoušce (studenti, kteří dělají zkoušku opakovaně nebo nemohli v řádném termínu zkoušku vykonat)
  • případně může zvolit předmět z nepovinné zkoušky (pozor jedná se o předmět společné části maturitní zkoušky)

Na druhé straně pokračuje student s vybíráním předmětů profilové maturitní zkoušky:

3) Vybere minimálně dva povinné předměty a maximálně 2 nepovinné předměty

 • v levém sloupci je seznam všech možných předmětů konaných v daném roce na naší škole
 • zaškrtne volbu předmětu křížkem napravo od názvu předmětu ve sloupci označeném správnou formou zkoušky v bloku povinných předmětů, příp. nepovinných předmětů

Pozn. Použité zkratky: ÚZ – ústní zkouška (většina předmětů na naší škole), PZ – písemná zkouška (na naší škole se v současné době nepoužívá, ale je nutné sledovat vyhlášení podmínek ředitelem školy), PRZ – praktická zkouška (na naší škole se využívá po nepovinné předměty výtvarná nebo hudební výchova), MP – maturitní práce s obhajobou před maturitní komisí (na naší škole se využívá pro předmět IVT), JNM – zkouška konaná v jiném jazyce než českém

4) Vyplní datum, jméno a příjmení a podpis

Vyplněnou přihlášku předají žáci nejpozději 1. prosince řediteli školy, který údaje zapíše do centrálního registru a nejpozději 20. prosince předá žákům Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce. Žáci, kteří žádají o přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, nesmí zapomenout odevzdat s přihláškou i platné doporučení školského poradenského zařízení. V druhém kroku si každý student důsledně zkontroluje Výpis z přihlášky.

 

Poznámka pro studenty, kteří nejdou ke zkoušce v řádném termínu tzn. v jarním termínu, který je ve školním roce, kdy student ukončuje střední školu.  Maturant vyplní přihlášku svými identifikačními údaji a označí, zda se jedná o řádný, náhradní či opravný termín. Na první straně formuláře označí volbu zkušebního předmětu, a to následovně:

a) v případě, že nebyl připuštěn k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období, zakřížkuje příslušnou zkoušku ve sloupci „ŘÁDNÝ TERMÍN“. Toto platí jak pro zkoušky povinné, tak nepovinné (může si zvolit jiné portfolio zkoušek, než volil v jarním zkušebním období);

b) v případě, že u některé zkoušky/dílčí zkoušky v předchozích maturitních obdobích neuspěl, nebo byl ze zkoušky / dílčí zkoušky omluven ředitelem školy, zakřížkuje žák příslušnou dílčí zkoušku v polích „OPRAVNÝ NEBO NÁHRADNÍ TERMÍN“.

Pokud ředitel školy předá žákům přihlášku předvyplněnou, budou mít žáci vyplněny všechny zkoušky nebo dílčí zkoušky, ke kterým mají možnost se přihlásit;

c) v případě, že maturant byl na jaře omluven z konání nepovinné zkoušky společné části, pak se může přihlásit k náhradnímu termínu konání této zkoušky nebo její dílčí zkoušky. Tuto skutečnost uvede do tabulky s názvem „NEPOVINNÉ ZKOUŠKY“.