Maturitní zkouška

Home / Maturitní zkouška
MATURITNÍ ROČNÍK

Promoce maturantů

v kostele Stětí sv. Jana Křtitele

MATURITNÍ ROČNÍK

Maturitní ples

oslava konce studia

Aktuálně MZ 2022

Všechny informace najdou studenti na školním webu, případně na webu www.novamaturita.cz.

Termíny:
 • Nejpozději 1. prosince 2022: Nejzazší termín pro předání přihlášek žáků řediteli školy (žáci, kteří chtějí využít možnosti přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, musí si včas nechat vystavit platný posudek od školského poradenského zařízení a ten odevzdat spolu s přihláškou)
 • Nejpozději 20. prosince dostane každý přihlášený od svého třídního učitele či od zástupce ředitele školy výpis z registru přihlášek. Ověří, zda jsou všechny údaje v registru správné a v souladu s přihláškou, a stvrdí podpisem.

ostatní termíny budou stanoveny na základě vyhlášky

 • Odevzdání seznamů vybraných literárních děl do 31. 3. 2022 příslušným vyučujícím ČJ.
 • Odevzdání Žádosti o nahrazení zkoušky z CJ a ověřené kopie certifikátu z cizího jazyka pro potřeby uznání zkoušky z CJ v profilové části do 31. 3. 2022, studenti, kteří získají certifikát dříve, než v březnu, do 2. 3. 2022, ostatní pak bezprostředně po obdržení certifikátu, konec března je hraniční termín. Žádosti lze podávat ihned po přihlášení k maturitě, tj. od 1. 12. 2022.
 • Písemné práce profilové části proběhnou v termínu 6. – 9. 4. 2022.
 • Vysvědčení za 4. ročník (oktávu) bude vydáno 30. 4. 2022.
 • Didaktické testy společné části proběhnou v termínu 2. – 5. 5. 2022.
 • Výsledky didaktických testů společné části zveřejní Cermat do 15. 5. 2022.
 • Ústní zkoušky společné i profilové části budou probíhat 17. – 21. 5. 2022.
 • Maturitní vysvědčení – slavnostní předání asi 27. 5. nebo 28. 5. 2022.
 • Protokol o výsledcích maturitní zkoušky zasílá absolventům přímo CERMAT.
Změny ve školním roce 2021/2022

SE PŘIPRAVUJÍ

Maturitní zkouška 2022 – profilová (školní) část

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 242/2008 Sb., a vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb. (maturitní vyhláška), 274/2010 Sb., 54/2010 Sb. a 273/2010 Sb.

stanovuji pro obory 79-41-K/81 Gymnázium a 79-41-K/41 následující nabídku zkušebních předmětů pro povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky a stanovuji formu zkoušky:

A. Povinné zkoušky

Žák koná 2 povinné zkoušky ze 2 předmětů z nabídky:

 • Cizí jazyk (anglický, německý, ruský, francouzský, španělský)
 • Matematika
 • Základy společenských věd
 • Biologie
 • Fyzika
 • Chemie
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Umění a kultura
 • Informatika a výpočetní technika

Pokud si žák vybere ve společné části maturitní zkoušky povinnou zkoušku z matematiky (resp. z cizího jazyka), musí v profilové části maturitní zkoušky skládat zkoušku z jiného předmětu resp. z jiného cizího jazyka (volí jeden z předmětů povinné zkoušky).

Forma profilové části maturitní zkoušky

 • forma písemné a ústní zkoušky: český jazyk a literatura, cizí jazyky
 • forma ústní zkoušky: cizí jazyky, matematika, základy společenských věd, biologie, chemie, fyzika, zeměpis, dějepis, umění a kultura,
 • forma ústní zkoušky a vypracování maturitní práce a její obhajoba (tj. kombinace těchto forem): Informatika a výpočetní technika

Hodnocení profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka (forma písemné a ústní zkoušky)

 • Český jazyk: Váha známky za písemnou práci je 40 % a za ústní zkoušku 60 %.
 • Cizí jazyk: Váha známky za písemnou práci je 40 % a za ústní zkoušku 60 %.

Pokud má zkouška více částí, uspěje žák u zkoušky profilové části pouze tehdy, pokud úspěšně složí všechny její části. V případě, že některou část zkoušky nevykoná úspěšně, opakuje pouze tu část, ve které neuspěl.

B. Nepovinné zkoušky

Žák si může dobrovolně zvolit až dvě nepovinné zkoušky. Vybírá ze stejného seznamu předmětů jako pro povinnou zkoušku (pokud si předmět nezvolil jako povinný) a z předmětů hudební nebo výtvarná výchova (pokud si zvolil Umění a kulturu jako povinný předmět). Jako nepovinný předmět si může žák zvolit nahrazení zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Forma profilové části maturitní zkoušky

 • mimo níže uvedených předmětů je stejná jak u povinných předmětů
 • Hudební výchova/výtvarná výchova: praktická zkouška je realizována formou veřejné hudební produkce/výstavy, přičemž student zajišťuje organizační i obsahovou stránku akce. Zabezpečí vhodný prostor, odpovídající propagaci, účast zástupců hodnotící komise i pedagoga pověřeného zpracováním odborného posudku.
 • Nese přitom odpovědnost za důstojný průběh koncertu/výstavy a usiluje o odpovídající společenskou úroveň akce. K vlastní produkci zodpovědně vybírá (po konzultaci se svým pedagogem) skladby přiměřené vlastním schopnostem ve zvolené/zvolených oblasti/oblastech hudební produkce/výtvarného oboru i významu připravovaného koncertu/výstavy v minimální časovém rozsahu 20 minut pro samostatný koncert a 12 minut pro společný koncert více studentů / v minimálním rozsahu 5-15 prací dle obtížnosti.
C. Další informace

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze dvou povinných zkoušek a maximálně dvou zkoušek nepovinných. Žák si může zvolit z nabídky jen takový předmět, který byl v učebním plánu daného oboru zastoupen minimálně 144 hodinami. Výsledky nepovinných zkoušek jsou uvedeny na maturitním vysvědčení, do celkového hodnocení maturitní zkoušky se však nezapočítávají.

Termín konání profilové části maturitní zkoušky

Profilová část MZ 2021/2022 proběhne v jarním zkušebním období souběžně s ústními zkouškami společné části maturitní zkoušky v období od 16. května 2021 do 10. června 2021 a v podzimním zkušebním období od 11. září 2022 do 20. září 2022. Písemné práce se budou konat od 6.  dubna do 9. dubna 2021. Konkrétní termíny konání těchto zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2021 na středu 3. května do 7. května 2021.

V Kadani dne 30. 09. 2021

Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D. | ředitel školy

Dokumenty:

Novinky

Přístupy pro studenty

Nejbližší události