Mezinárodní projekty

Sharing Methods in Foreign Language Teaching and Learning

Pokud si učitelé osvojí nové výukové metody, hodiny budou rozmanitější a zajímavější a studenti budou více motivováni k tomu, aby se naučili cizí jazyk. Webová stránka s náměty výukových lekcí se bude používat pro plánování a přípravu hodin. Metody a prostředky ICT budou přirozenou součástí výuky cizích jazyků a učitelé budou motivováni k využívání ICT při výuce. Studenti z různých zemích připravují úlohy o národních tradicích a zvycích a učitelé je budou využívat.

Partneři

  • Nästegårdsskolan, Kvänum in Sweden
  • Märjamaa Gümnaasium, Märjamaa in Estonia
  • IES Berenguer Dalmau, Catarroja in Spain
  • Gymnazium Kadaň, Kadaň in The Czech Republic

Cílová skupina: 465 studentů mezi 14 až 16 lety a 27 učitelů jazyka ze 4 zemí

www: https://mill.gymka.cz/

Be the change you want to see in the environment

V projektu se snaží spolupracovat 3 školy: Isendoorn College, Gymnazium Kadan a Gymnazium Karlovy Vary. Společně chtějí vytvořit dlouhodobé partnerství za účelem výměny zkušeností s řešením globálních problémů na  místní a mezinárodní úrovni. Chceme, aby naši studenti byli připraveni na život ve společnosti, v níž je udržitelný rozvoj a životního prostředí stále důležitější. Protože mnoho environmentálních problémů přesahuje hranice států, každá škola navrhne řešení ve spolupráci se studenty z jiných zemí. Naši studenti se naučí, že různé místní komunity mohou mít různé přístupy k řešení podobných environmentálních problémů kvůli jejich kultuře, geografické poloze a demografickému vývoji společnosti.

Be SUstainable to SUstain the WORLD

COMENIUS Multilateral school partnerships, 2013 -2015 (projekt úspěšně ukončen)

Projekt bude mít především přínos v rámci zvyšování kompetencí v cizím jazyce a k prohlubování znalostí o problematice udržitelného rozvoje v oblasti energetiky, povede žáky k samostatné práce a multikulturalitě. Žáci budou mít možnost spolupracovat a vytvářet jednotlivé projekty spolu s řadou zajímavých partnerských škol. Nezanedbatelným přínosem je rozvoj jazykových dovedností pedagogických pracovníků a zvyšování prestiže školy.

Žáci budou 2 roky zpracovávat a prezentovat tematické úkoly v oborech zaměřených na udržitelný rozvoj (klima, vodní zdroje, krajina apod.). Následně se vytvoří publikace s příklady dobré praxe z jednotlivých zemí (ČR, Švédsko, Polsko, Turecko a Itálie). Studenti si zlepší jazykové kompetence a zároveň poznání v oblasti národních specifik jim umožní odstranění bariér mezi národnostmi.

Partneři

Další informace na Be SUstainable to SUstain the WORLD

Student Climate Research Campaign: A European Approach To Earth Observations And Phenology In The Globe Program

COMENIUS Multilateral school partnerships, 2011 -2013 (projekt úspěšně ukončen)

Do projektu byly zapojeny školy, které dlouhodobě pracují v celosvětovém ekologickém projektu GLOBE pod záštitou NASA (Gymnázium Kadaň 14. rok). Celkem 14 partnerských škol se rozdělilo podle zájmu a dosavadních aktivit na 2 skupiny. Skupina Earth Observation se zaměřila na vztahy mezi žákovskými naměřenými daty a satelitními údaji. Skupina Phenology se zabývala vztahem mezi změnami počasí, klimatu a přírody. Žáci a učitelé pokračovaly v měření vlastností životního prostředí v okolí školy (každodenní meteorologická měření, hydrologická měření 1x týdně, fenologická měření). Naměřené údaje i údaje z předchozích 15 let z různých evropských škol byly vyhodnoceny, vytvořeny prezentace a studijní materiály pro ostatní partnery a GLOBE program. V průběhu projektu se 3x v rámci každé skupiny sešli zástupci žáků a učitelů na společném setkání v jedné z partnerských zemí, kde si navzájem představili dosavadní výsledky (prezentace, diskuse, výukové materiály). V září 2012 proběhl společný summit v Holandsku a v květnu 2013 závěrečná společná schůzka v Litvě. Vše směřovalo k vyhodnocování změn klimatu na základě pozorování a měření v oblasti meteorologie, hydrologie a fenologie.