GDPR

Vážení rodiče, vážení žáci,

na tomto místě si Vás Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o., se sídlem 5. května 620, 432 01 Kadaň (dále jen „Gymnázium Kadaň“) dovoluje informovat o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje, resp. osobní údaje Vašeho dítěte, a to v souvislosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).

1. Kdo spravuje Vaše osobní údaje?

Správcem Vašich osobních údajů je Gymnázium Kadaň.

2. Jak mohu správce mých osobních údajů kontaktovat?

Gymnázium Kadaň jako správce můžete kontaktovat na adrese

Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p.o.
5. května 620432 01 Kadaň
Tel.: 411 410 111
E-mail: reditel@gymnazium-kadan.cz
ID datové schránky: 32kx49i

3. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů Gymnázia?

Jelikož jsme orgánem veřejné moci, musíme mít pověřence pro ochranu osobních údajů, který nám pomáhá chránit Vaše osobní údaje. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je:

Holubová advokáti s.r.o.,
IČO: 24686727
Za Poříčskou bránou 365/21, 18600 Praha 8
Tel.: +420 212 242 095
Email: poverenec@holubova.cz
ID datové schránky: eaqq73c

4. Kdy se mohu já jako občan obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů?

Pokud se domníváte, že zpracováváme osobní údaje Vašeho dítěte, resp. Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

5. Z jakého důvodu zpracovává Gymnázium moje osobní údaje?

Zpracováváme Vaše osobní údaje zpravidla proto, že nám to ukládá zákon nebo jiný právní předpis (zejm. zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon). V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom mohli plnit smlouvy.

6. Předáváte moje osobní údaje jiným subjektům?

Ano, předáváme osobní údaje v případě, že nám to ukládá právní předpis (např. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání) nebo podmínky dotačního řízení (např. Krajský úřad, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Soukromým subjektům předáváme osobní údaje jen v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti (např. předání osobních údajů Vašeho dítěte ubytovateli za účelem realizace lyžařského výcviku).

7. Předáváte osobní údaje do třetích zemí?

Níže přehledně uvádíme, které nástroje používáme a komu osobní údaje do třetích zemí předáváme:

Osobní údaje, které zpracováváme Účel zpracování/Právní důvod zpracování Společnost a země předání Využitý prostředek
Údaje o nastavení prohlížeče Analýza návštěvnosti webových stránek – oprávněný zájem správce Google Inc. – USA Google Analytics
komunikace mezi učitelem a žákem Zajištění výuky na dálku – plnění zákonné povinnosti Facebook Inc. – USA Facebook, Whatsapp, Messenger
Informace o činnosti školy, fotografie, jméno a příjmení, Informace o činnosti školy/školní facebook – oprávněný zájem správce či souhlas Facebook Inc. – USA Facebook
Informace o žácích k dálkové výuce Zajištění výuky na dálku – plnění zákonné povinnosti

Tyto údaje jsou předávány do USA na základě standardních smluvních doložek.

8. Domnívám se, že nezpracováváte správně moje osobní údaje.

V tom případě se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Jaká mám vůči Vám jako správci mých osobních údajů práva?

Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom

  • Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům, resp. osobním údajům Vašeho dítěte
  • opravili Vaše osobní údaje, které nejsou přesné
  • vymazali Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezili jejich zpracování.

10. V čem právo na přístup k osobním údajům spočívá?

  • Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.
  • Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.
  • Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

11. Mohu požádat o přístup k osobním údajům někoho jiného než sebe?

Můžete požádat pouze o přístup ke svým osobním údajům, resp. údajům o Vašem dítěti, jehož jste jeho zákonný zástupce. Pokud chcete požádat o realizaci práva někoho jiného, musíte mít od něj plnou moc.

12. Jak mám tuto žádost podat?

Tuto žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem, tedy i e-mailem. Pověřený pracovník má však povinnost zjistit Vaši totožnost, proto Vás může vyzvat k tomu, abyste doložil svou totožnost.

13. Do kdy mi poskytnete odpověď?

Budeme Vás informovat o přijatých opatřeních zpravidla do jednoho měsíce. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit.

14. Kolik stojí tato žádost?

Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém je Vám poskytnut seznam všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme).

15. Dal jsem za své dítě souhlas se zpracováním osobních údajů a chtěl bych ho odvolat.

Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých Vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.