2. kolo přijímacího řízení 2021/2022

2. kolo přijímacího řízení 2021/2022

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 671/2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, vyhlašuje ředitel Gymnázia, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace, 1. kolo přijímacího řízení do čtyřletého a osmiletého oboru studia (79-41-K/41 Gymnázium a 79- K-41/81 Gymnázium).

Otevírané obory a počet přijímaných žáků:
 • přijímací řízení do 1. ročníku:
  • 79-41-K/41: čtyřleté studium 10 žáků + 1 místo na odvolání
 • přijímací řízení do 1. ročníku:
  • 79-41-K/81: čtyřleté studium 10 žáků + 1 místo na odvolání
 • přijímací řízení do vyššího než prvního ročníku
  • 79-41-K/81: osmileté studium (tercie) 3 žáci + 1 místo na odvolání
  • 79-41-K/81: osmileté studium (kvarta) 3 žáci + 1 místo na odvolání
Ostatní ustanovení
 • Pozvánku k přijímacím zkouškám obdržíte písemně na základě podané přihlášky 14 dnů před konáním zkoušek.
 • Škola nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.
 • Uchazeč musí získat v přijímacím řízení dostatečný počet bodů. To je takový počet, který zařadí uchazeče na místo stanovené pro přijetí.
 • Uchazeči s jiným mateřským jazykem, než je čeština, mohou při zkoušce používat slovník, případně mohou být (pokud o to požádají) zproštěni povinnosti skládat test z českého jazyka.
 • Uchazeči, kteří předem prokážou (dokladem pedagogicko-psychologické poradny) nějakou dysfunkci hodnou zřetele, budou mít vytvořeny podmínky dle doporučení psychologa či speciálního pedagoga.
 • Ředitel při rozhodování o přijetí přihlíží i k dalším skutečnostem, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
Jak budou probíhat přijímací zkoušky?

Uchazeči budou konat přijímací řízení spočívající v bodovém vyhodnocení těchto kritérií:

  • 1. kritérium: průměrný prospěch (maximální počet 50 bodů) – bude odvozen z vysvědčeních aktuálního a předchozích dvou let (mimo známek z 2. pololetí školního roku 2019/2020), dokládáno bude prostou kopií vysvědčeních nebo seznamem známek potvrzených základní školou
  • 2. kritérium: účast a úspěchy v soutěžích (maximální počet 10 bodů) – bude odvozen z úspěšných účastí školních a mimoškolních soutěžích (vzdělávacích, sportovních a uměleckých), dokládá se prostou kopií diplomů, certifikátů
Termín odevzdání přihlášky ke studiu

Přihlášky se podávají poštou či osobně (podepsané oběma zákonnými zástupci uchazeče) v kanceláři školy do 

  • 10. 6. 2021

Veškeré informace o studiu naleznete na stránkách Gymnázia Kadaň, popř. dotazem na e-mail reditel@gymnazium-kadan.cz, telefonicky 411 410 110 nebo po dohodě osobně u ředitele školy.