Vydání opisu/stejnopisu vysvědčení

Opis vysvědčení

Škola vydá opis vysvědčení na základě žádosti osobě, jíž byl vydán prvopis, nebo jejímu zákonnému zástupci. Opis se vydává jako kopie předloženého prvopisu, žadatel musí společně se žádostí předložit originál prvopisu vysvědčení.

Stejnopis vysvědčení

Škola vydá stejnopis vysvědčení na základě žádosti osobě, jíž byl vydán prvopis, nebo jejímu zákonnému zástupci. Pokud žadatel požaduje vydání stejnopisu z důvodu změny jména, příjmení nebo rodného čísla, přiloží k žádosti o vydání stejnopisu prvopis vysvědčení a doklady o změně jména, příjmení a rodného čísla. Změna jména nebo příjmení se dokládá rozhodnutím příslušného správního úřadu o povolení změny jména a příjmení, popřípadě jeho úředně ověřeným opisem. Změna rodného čísla se dokládá v souladu s platným právním předpisem.

Předání dokumentu

Stejnopis nebo opis vysvědčení lze vydat pouze do vlastních rukou. Žádost může být podána elektronicky prostřednictvím formuláře nebo osobně či poštou a vlastnoručně podepsána (u online formuláře bude žádost podepsána při předání opisu/stejnopisu). K vyzvednutí stejnopisu nebo opisu pro jinou osobu musí být vyzvedávající zmocněn žadatelem k zastupování úředně ověřenou plnou mocí.

Cena za vyhotovení

Za vyhotovení stejnopisu nebo opisu škola požaduje 100,- Kč na úhradu vynaložených nákladů. Tuto částku lze zaplatit hotově v sekretariátu školy. Tato částka musí být zaplacena před vydáním stejnopisu nebo opisu vysvědčení.

Formulář žádosti o vystavení opisu nebo stejnopisu vysvědčení můžete vyplnit zde.