Školní řád

ŠKOLNÍ ŘÁD

První občanský zákoník nechal

v 6. st. sestavit císař Justinián I.

ŠKOLNÍ ŘÁD

Cicero, autor knihy "The Laws"

v Římském senátu

Níže naleznete zjednodušený přepis nejdůležitějších částí školního řádu doplnění o části týkající se předpisů platných ve školství. Celý školní řád naleznete v sekci Dokumenty školy.

ŠKOLNÍ ŘÁD UPRAVUJE:
 • podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole, dále vymezuje pravidla vzájemných vztahů žáků s pracovníky školy;
 • provoz a vnitřní režim školy;
 • podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy;
 • podmínky zacházení s majetkem školy;
 • pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ ŠKOLY A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Žák ma právo:

 • na poskytování kvalitního středoškolského vzdělání gymnaziálního typu. Obsah výuky musí odpovídat poznatkům současného vědeckého poznání. Metody používané při výuce musí vycházet ze současné úrovně poznatků pedagogiky a psychologie.
 • na spravedlivé a pravidelné hodnocení výsledků svého vzdělávání. To znamená, že hodnocení musí být učiněno v souladu s předpisy, musí být objektivní a musí vycházet z předem stanovených pravidel stejných pro všechny účastníky hodnocení. S těmito pravidly jsou žáci prokazatelně seznámeni na začátku školního roku a pravidla jsou zveřejněna v Google učebně daného předmětu.
 • na přístup k informacím o průběhu a výsledcích svého vzdělávání a informacím, které podporují jeho rozvoj. Vyučující musí žáku vždy sdělit výsledek jeho hodnocení, a to při nejbližší vhodné příležitosti po provedení hodnocení. Hodnocení je provedeno v nezbytně krátké době po ověření výsledků vzdělávání.
 • po dosažení zletilosti volit a být volen jako zástupce žáků do Školské rady. Volba probíhá zpravidla jednou za 3 roky.
 • volit a být volen jako zástupce třídy do Studentské rady. Volba probíhá na začátku školního roku s pomocí třídního učitele či učitelky. Zvolený člen či zvolená členka má právo zastupovat třídu při jednáních s ředitelem školy.
 • na vyjádření vlastního názoru v záležitostech týkajících se jeho vzdělávání. Jeho vyjádření je věnována náležitá pozornost a respekt. Ke svým vyjádřením může žák využít především osobní jednání s vyučujícím, třídním učitelem či učitelkou nebo ředitelem školy. V případě potřeby může zvolit i jiné formy komunikace (email, Bakaláři, telefon apod.).
 • na informace a poradenskou pomoc školy. Základní poradenskou pomoc jsou povinni poskytnout všichni zaměstnanci školy, specifickou pak zejména třídní učitelé či učitelky, výchovná a kariérní poradkyně a metodička prevence. Také může požádat o konzultaci vyučujícího, který ho vyučuje (obvykle z důvodu delší nepřítomnosti žáka ve škole či nepochopení učiva) například v době pravidelných konzultačních hodin od 13:30
  do 14:00.
 • na dobré materiální zázemí pro své vzdělávání ve škole. Tím se rozumí, že škola mu musí vytvořit takové podmínky, aby vzdělávání mohlo probíhat bez výrazných rušivých vlivů.
  účastnit se všech akcí pořádaných školou a může se souhlasem příslušného zaměstnance a ředitele školy akce sám organizovat (sportovní soutěže, soutěže v oboru…).
 • na ochranu svých osobních dat. To znamená, že škola nesmí sdělit údaje, které o jeho osobě shromažďuje, neoprávněné osobě. To neplatí o výsledcích veřejných zkoušek a soutěží. Fotografickou dokumentaci může použít škola na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů na oficiálních informačních kanálech školy (webové stránky, Facebook, Instagram, Twitter, Zonerama) nebo ve veřejných sdělovacích prostředcích při informování o škole.

Žáci mají povinnost:

 • řádně a pravidelně docházet do školy a řádně a podle svého nejlepšího svědomí se vzdělávat;
 • dodržovat školní řád a další vnitřní předpisy školy a v zájmu ochrany vlastního zdraví a zdraví ostatních osob jsou povinni dodržovat veškeré zásady bezpečnosti.

Zákonní zástupci žáka mají právo:

 • na přístup k informacím o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka a dalším informacím;
 • na vyjádření názoru týkajícího se provozu školy, obsahu a formy a vzdělávání;
 • na poradenskou pomoc školy;

Zákonní zástupci žáka mají povinnost:

 • zajistit žákovu řádnou a pravidelnou docházku do školy;
 • na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka;
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nezletilého žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání;
 • doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od konce jeho nepřítomnosti, dobu a důvod nepřítomnosti uvede zákonný zástupce v omluvném listu;
 • v případech předem známé absence žáka delší než 3 dny podat řediteli školy nejméně 7 dní předem písemnou žádost o uvolnění žáka z vyučování;
 • oznamovat škole údaje související se školní matrikou školy a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích;
 • úzce spolupracovat se školou při řešení sociálně patologických jevů, projevů diskriminace, nepřátelství nebo násilím;
 • řídit se školním řádem a respektovat další vnitřní předpisy školy

Zaměstnanci školy mají povinnost:

 • dodržovat školní řád a další vnitřní předpisy školy;
 • dodržovat a respektovat žákova práva;
 • poskytnout žákovi pomoc a ochranu v případě, že jsou o to žákem požádáni, v ostatních případech postupují podle svého nejlepšího vědomí a svědomí;
 • poskytnout základní poradenskou pomoc.
PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ
 • všichni se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností;
 • všichni dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace;
 • všichni se vyvarují zvláště hrubých slovních a úmyslných fyzických útoků a jsou považovány za závažné porušení školního řádu a vedení školy z takového jednání vyvodí důsledky v souladu s pracovně právními předpisy a ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona (§ 31 odst. 3).
PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY
 • škola se otevírá v 7:00 a uzavírá v 17:00;
 • výuka začíná v 8:00 mimo výuky tělesné výchovy pro necvičící, která začíná v 7:10;
 • velká dopolední přestávka (9:40 – 10:00) slouží k občerstvení;
 • polední přestávka (volná hodina před odpolední vyučováním) slouží k obědu a žáci mohou opustit areál školy;
 • při příchodu do školy se žáci převlékají a přezouvají.
CHOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLE A PŘI AKCÍCH ORGANIZOVANÝCH ŠKOLOU
 • vstup do odborných učeben, sportovních zařízení a ostatních zařízení pro zájmovou činnost je povolen jen v doprovodu pedagogů nebo způsobe dohodnutým s učitelem a povinností všech je dodržování vnitřních řádů těchto prostor;
 • opuštění školní budovy nebo jiných prostor, kde probíhá vyučování, je v době vyučování bez souhlasu učitele nepřípustné;
 • při školních akcích konaných mimo školní budovu se žáci řídí pokyny učitele a bez jeho souhlasu nesmějí opustit skupinu;
 • používání mobilních telefonů během vyučování není dovoleno;
 • užívání nebo přechovávání omamných a psychotropních látek, alkoholických nápojů a tabákových výrobků je přísně zakázáno;
 • přechovávání věcí a látek nebezpečných pro zdraví a život lidí (zbraně, výbušniny, chemikálie apod.) je zakázáno;
 • hrubé chování, šikana, zesměšňování je zakázáno;
 • žáci jsou povinni chránit svůj majetek, majetek ostatních i majetek školy před poškozením;
 • každé poranění, nevolnost nebo jiné zdravotní potíže je nezbytné neprodleně oznámit učiteli.
PRAVIDLA A ZÁSADY PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

Žáci jsou průběžně klasifikovány během školního roku. Každé čtvrtletí žák obdrží hodnocení z jednotlivých předmětů, v 1. pololetí výpis vysvědčení a na konci roku vysvědčení za obě pololetí. Pro potřeby klasifikace se vyučovací předměty rozdělují do dvou skupin:

 • předměty s převahou teoretického zaměření;
 • předměty s převahou výchovného zaměření.

Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se zejména hodnotí:

a) ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů a schopnost vyjádřit je
b) kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované činnosti
c) schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu, hodnocení a analýze jevů a zákonitostí
d) schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky získané při praktických činnostech
e) logika, samostatnost a tvořivost myšlení
f) přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu
g) kvalita výsledků činnosti
h) osvojení účinných metod samostatného studia a samostatných činností – referáty, seminární práce, apod.
i) schopnost využívat a uplatňovat osvojené poznatky při skupinové práci

Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření (Tělesná výchova, Výtvarná výchova, Hudební výchova, Občanská výchova, Svět práce) se zejména hodnotí:

a) stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu;
b) osvojení potřebných vědomostí, dovedností, činností a jejich tvořivá aplikace;
c) poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti;
d) kvalita projevu;
e) vztah žáka k činnostem a zájem o ně;
f) v tělesné výchově, s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a stupni tělesného vývoje žáka, všeobecná tělesná zdatnost, výkonnost.

Učitel je povinen vést evidenci o každé klasifikaci žáka. Při dílčí klasifikaci lze používat i bodování, které se pak převádí na známky.

VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření a jsou sdělována před ostatními žáky a zaslána písemně zákonným zástupcům. Podle závažnosti provinění mohou být žákům uložena některá z těchto kázeňských opatřeních:

a) napomenutí třídního učitele
b) důtka třídního učitele
c) důtka ředitele školy
d) podmíněné vyloučení žáka ze studia
e) vyloučení žáka ze studia

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Školní řád schvaluje Školská rada.

Změny lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost. Všechny závažné změny ve školním řádu podléhají schválení Školské rady.

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni žáci školy a informováni o jeho vydání a obsahu zákonní zástupci nezletilých žáků.

V Kadani Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D. / ředitel školy

Novinky

Přístupy pro studenty

Nejbližší události