Historie

Home / Historie
HISTORIE

Veduta města Kadaně

v době založení školy

HISTORIE

Vlastní budova školy

postavená městem Kadaň

původní měšťanské školy

Plány současné budovy školy

v ul. 5. května 620

HISTORIE

Pohled na školu a park

na začátku 20. století

Kadaňské gymnázium patří k nejstarším středním školám Ústeckého kraje a celého českého severozápadu. Hrdě navazuje na bohatou tradici městské latinské školy v Kadani, která již ve středověku byla předním školským ústavem, vyhledávaným studenty z Čech i okolních zemí. Zároveň se hlásí k odkazu humanistické akademie, vedené na hradě Hasištejně u Kadaně vzdělaným aristokratem Bohuslavem Hasištejnským z Lobkowicz (†1510). Je také nástupcem gymnázia v Doupově, zřízeného již roku 1767, neboť u zrodu gymnaziálního ústavu v Kadani stáli právě doupovští piaristé. Od svého založení v roce 1803 představovalo kadaňské gymnázium (Gymnasium Caadanense) klíčovou vzdělávací a kulturní instituci rozsáhlé oblasti Kadaňska, kterou navštěvovali studenti nejen z Kadaně, ale též z Vejprt, Přísečnice, Kovářské, Perštejna, Klášterce, Radonic, Vilémova, Mašťova či Doupova. Gymnázium významně přispívalo k vytváření kadaňských městských a regionálních elit, zdejší absolventi mířili na důležité středoevropské univerzity v Praze, Vídni, Innsbrucku, Mnichově, Lipsku a Berlíně.

Za dvě století existence kadaňského gymnázia, nejprve německého a později českého, se v jeho pedagogickém sboru i mezi studenty objevila řada vědecky erudovaných a mravně obdivuhodných osobností, Čechů, Němců a Židů, jejichž význam dalece přesáhl hranice českých zemí a střední Evropy.

Historie Gymnázia v Kadani začala už v roce 1803. 24. října roku 1803 bylo zahájeno vyučování na šestitřídním gymnáziu. Školu navštěvovalo celkem 99 studentů. Ale teprve 26. února roku 1804 bylo z radnice městské veřejnosti oznámeno zřízení Gymnázia v Kadani.

Gymnázium sídlilo v budově minoritského kláštera, dnešního Okresního archivu v Kadani, klášter byl v květnu 1788 zničen požárem. Kadaňští měšťané měli zájem, aby se budova opravila, předala zpět příslušníkům řádu a aby v této budově bylo zřízeno Gymnázium.

Kronika uvádí jména 21 členů městského zastupitelstva, kteří nejen svým souhlasem, ale i vydanými finančními a věcnými příspěvky umožnili zřízení gymnázia. Bylo zahájeno jednání s rektorem piaristického gymnázia v Doupově, páterem Hyeronimem Ultschem, který získal pro návrh založit v Kadani gymnázium řízené piaristickými mnichy souhlas nejen provinciála řádu Franze Frize, ale i řádové kapituly v Litomyšli. Po otevření školy se stal páter Ultsch jejím prvním ředitelem.

V roce 1811 kronika zaznamenává velký požár města, který postihl i budovu gymnázia, které do této doby prosperovalo. Přidaly se ještě další nepříznivé okolnosti, snížení hodnoty dotačního fondu, narůstající drahota, a tak bylo v roce 1823 gymnázium zrušeno. Oficiálně bylo zrušeno již císařským výnosem z 22. října 1822, ale ještě koncem srpna 1823 složili studenti poslední závěrečné zkoušky, 9. listopadu byli odvoláni řádoví profesoři z Kadaně a první kadaňské gymnázium zaniklo.

Budova Gymnázia v Kadani 1871-1951 (dnes SPŠS a OA Kadaň)

Členové kadaňského zastupitelstva nikdy neopustili myšlenku obnovit školu vyššího typu, a tak v roce 1853 byla ve městě zřízena nižší reálná škola a připravovaly se podmínky pro zřízení úplného vyššího gymnázia. Výuka probíhala v provizorních prostorách. 14. února 1872 byla zahájena výstavba gymnaziální budovy a již 4. října 1872 byla slavnostně vysvěcena a otevřena. Budova sloužila k účelům gymnaziální výuky do září roku 1951.

Od roku 1891 neslo Gymnázium v Kadani název státní gymnázium a v této podobě fungovalo až do roku 1939, kdy se v důsledku odtržení Sudet změnilo na vyšší školu pro chlapce. Státní gymnázium bylo školou německou, čeští studenti v něm byli zapsáni velmi zřídka. Existence tohoto ústavu skončila v roce 1945. V roce 1947 započala historie českého gymnázia. Prvním ředitelem byl Václav Vilímek. Státní reálné gymnázium v Kadani fungovalo v letech 1947 – 1951. V roce 1951 bylo Gymnázium v Kadani zrušeno a místo něho byla zřízena průmyslová škola.

Václav Lemberg – ředitel 11. leté střední školy (po reformě gymnázium) otevírá novou budovu školy

V roce 1953 podle nové školské reformy dochází ke zřizování jedenáctiletých středních škol. Prvním ředitelem jedenáctileté střední školy se stal Václav Lemberg. Škola sídlila v budově dnešního gymnázia. V roce 1957 se škola přestěhovala do budovy dnešní 2. ZŠ. V roce 1960 se jedenáctiletá škola změnila na všeobecně vzdělávací školu – dvanáctiletku, která měla devět ročníků ZŠ a tři ročníky střední všeobecně vzdělávací školy. V roce 1964 došlo k oddělení ročníku střední všeobecně vzdělávací školy od základní školy a vytvořila se tak samostatná SVVŠ. Novým ředitelem byl Josef Pavlík. V roce 1968 vzniká čtyřleté gymnázium s větví přírodovědnou a humanitní. V roce 1972 vycházejí první maturanti čtyřletého gymnázia. Od roku 1978 sídlí gymnázium v dnešní budově – tj. ulice 5. května 620. Od roku 1990 bylo povoleno ministerstvem zřizování sedmiletých a osmiletých gymnázií, i naše škola realizovala tento projekt. Ve školním roce 1990/91  u nás vznikly dvě třídy sedmiletého gymnázia a ve školním roce 1996/97 končili první maturanti víceletého gymnázia. První studenti osmiletého gymnázia maturovali ve školním roce 2002/2003. V roce 2018 Gymnázium oslavilo 215 let od svého vzniku.

Fotogalerie – Historie