Maturitní písemky

Maturitní písemky

Hned na úvod upřesníme, že maturitními písemkami je v následujícím textu myšlena část společné maturitní zkoušky konaná písemnou formou. Pro jistotu tedy nejdříve popíšeme strukturu společné části maturitní zkoušky. Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Budeme tedy popisovat písemné části společné maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, cizího jazyka  a matematiky.

Český jazyk a literatura je povinným zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky. Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury je zkouškou komplexní – skládá se ze tří dílčích zkoušek:

  • didaktického testu;
  • písemné práce;
  • ústní zkoušky.

Maturitní zkouška z cizího jazyka má ve společné části MZ vždy (bez ohledu na to, zda je konána jako zkouška povinná či nepovinná) charakter komplexní jazykové zkoušky, tzn., že se skládá ze tří povinných dílčích zkoušek:

  • didaktického testu (obsahuje dva subtesty – čtení a poslech),
  • písemné práce,
  • ústní zkoušky.

Maturitní zkouška z matematiky ve společné části se koná pouze formou didaktického testu.

Existují obecná doporučení pro úspěšné zvládnutí testů a písemných prací? Ano a níže vám uvádíme některé doporučení, která jsou obecně přijatá.

1. pravidlo – “Být v klidu”

První pravidlo platí pro jakoukoli zkoušku a pltí i zde. Důležité je udržet nervozitu a stres v míře, který vás bude motivovat k vyššímu výsledku, ale nesváže vám ruce, resp. mysl. Vzpomeňte si, že jste podobných testů v rámci tréninku napsali několik a tento je jiný jen v tom, že před vámi ve třídě je jiný učitel. Spodní hranice úspěšnosti je nastavena tak, že student s průměrnou inteligencí, je schopen této hranice dosáhnout, zvláště vy studenti z gymnázia.

2. pravidlo – “Důsledně přečíst zadání”

Před vyplňováním testu si důsledně přečtěte zadání a rozplánujte si vypracování celého testu. Čeština je “záludná” a i změna slovosledu může dát větě jiný význam. Nezapomeňte si nechat alespoň 15 – 20 minut časové rezervy k tomu, abyste si mohli v klidu zkontrolovat vaše odpovědi. Důležité je i to, že odpovědi se píšou na samostatný záznamový arch. Odpovědi si můžete nejdříve napsat tužkou a až po kontrole je přepsat perem.

3. pravidlo – “Řešte nejdříve to jednodušší”

Každý test se skládá z lehčích otázek a těžších. Je dobré si nejdříve přečíst test celý a hned v úvodu se rozhodnout, které otázky jsou lehčí a začnu je řešit jako první.

4. pravidlo – “Do třídy si vezměte svačinu”

Dále se již budeme věnovat písemným částem jednotlivých předmětů a začneme českým jazykem.

Zkouška má formu didaktického testu tvořeného různými typy uzavřených testových úloh (s jednou správnou odpovědí) a otevřenými úlohami se stručnou odpovědí. Testové úlohy mají různou bodovou hodnotu, která je uvedena u každé úlohy v testu. Na vyplnění didaktického testu z českého jazyka a literatury mají žáci 60 minut. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní zkoušky mají navýšen čas na vypracování testu a případně další uzpůsobení podmínek konání zkoušky podle posudku vypracovaného školským poradenským zařízením.