Středoškolská odborná činnost

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je prestižní soutěží s mnohaletou tradicí. Historie SOČ se začala psát již v roce 1979, tehdy byla ještě soutěží československou. Pokud se v SOČ umístíte na předních místech, máte otevřené dveře k dalšímu studiu a pro řadu z vás bude SOČ startem vaší budoucí vědecké kariéry. SOČ je soutěží víceoborovou s 18 soutěžními obory. SOČ přitom není jen vědomostní soutěží. Studenti prokazují zejména schopnost samostatné práce a na rozdíl od jiných středoškolských soutěží si ve všech kolech vyzkouší obhajobu práce před odbornou porotou. Rozvíjí tedy i prezentační dovednosti a schopnost reagovat na dotazy porotců. Ti nejlepší pak vyjedou na zahraniční soutěže.

2024

1. místo v krajském kole

Anna Scheithauerová: Využití ChatGPT jako pomůcky pro vysvětlení konceptů buněčné a molekulární biologie na středních školách

 

2023

4. místo v krajském kole

Čeněk Mokrý a Petr Roth: Studium ionizujícího záření a meteorologických jevů v atmosféře pomocí stratosférického balónu

6. místo v krajském kole

Natálie Jindrová: Dětské očkování

2021

2. místo v krajském kole

Michaela Kopecká: Inventarizace hmyzu (Insecta) v zámeckém parku Vintířov u Radonic

“Za tři roky (2018–2020), kdy jsem dokumentovala hmyzí druhy v zámeckém parku, jsem určila s pomocí pana Krásenského 196 druhů z 243 nalezených. Z nich je 12 druhů uvedených v Červeném seznamu a dle vyhlášky 395/1992 Sb. je 6 druhů uvedených jako ohrožené a 1 druh jako silně ohrožený.3 Pro budoucí management parku jsem pro seče doporučila vytvoření trvalých i přechodných ostrůvků, likvidaci křídlatky, ošetření uschlých větví stromů a odstranění nebezpečně zaklíněných stromů. Pro zachování a rozšíření saproxylických druhů hmyzu navrhuji ponechání poražených kmenů v parku. Návrhy na management byly předány správci parku.”

Práce byla vydána v roce 2022 v časopise PAMÁTKY, PŘÍRODA, ŽIVOT Muzea v Chomutově: Památky, příroda, život: zpravodaj Vlastivědného muzea v Chomutově. 2022. Chomutov: Vlastivědné muzeum v Chomutově, 2022. ISBN 978-80-87898-32-1. ISSN 0231-5076.

2020

1. místo v krajském kole

Matěj Kaška: Klient Bakaláře pro Windows

Tato práce popisuje tvorbu a implementaci aplikace v jazyce C# pro jednoduché a rychlé zobrazování Bakalářů různých škol. Dále obsahuje manuál pro uživatele a technický popis implementace aplikace pro programátory, díky kterému může být aplikace jednoduše rozšířena o další funkce.

3. místo v krajském kole

Jaroslava Jahodová: Příprava a charakterizace povrchů pro použití v mikrofluidních systémech pro lékařské aplikace

Cílem práce bylo vytvořit silanizované povrchy a změřit jejich vlastnosti, dále pokračovat a sestavit mikrofluidní systém a buňky kultivovat a měřit jejich viabilitu.

2019

3. místo v celostátním kole

1. místo v krajském kole

Fabián Bodnár: Objev nové proměnné hvězdy

Tématem této práce je dokumentace objevu nové proměnné hvězdy. Zabývá se obecnou teorií proměnných hvězd a dále se věnuje jednotlivým aspektům objevu. Mezi ně patří fotografování snímků, jejich analýza a kalibrace za použití metody fotometrie, hledání potenciálních proměnných hvězd a výpočet jejich period, ověření pořízených dat a poté i samotné vložení nové proměnné hvězdy do katalogu. Shrnutím mé práce jsou získaná data a informace o mnou nově objevené proměnné hvězdě s názvem CzeV1097.

3. místo v krajském kole

Ondřej Klusák: Alkaloidy vybraných druhů rostlin čeledi Asteraceae

Tato práce se zabývá hledáním a následným určením alkaloidů u vybraných rostlin z čeledi Asteraceae. V práci jsou obsaženy nově zjištěné poznatky o účincích nalezených alkaloidů vůči lidským cholinesterasam (AChE, BuChE) podílejících se na odbourávání ACh na synapsi, jehož funkce se u pacientů s AD zhoršuje. Dále práce obsahuje výsledky měření cytotoxicity alkaloidů vůči nádorovým buňkám.

2018

3. místo v celostátním kole

1. místo v krajském kole

Jiří Klepp: Zdokumentování nové lokality s výskytem scheelitu v Krušných horách

Práce se zabývá nově objevenou lokalitou s výskytem scheelitu v Krušných horách. Obsahuje dosavadní poznatky o výskytu scheelitu ve středních Krušných horách, popisuje minerály vyskytující se na lokalitě Volyně a zároveň popisuje samotnou lokalitu. Popsány je také historická těžba vápence a magnetitu v okolí obce Volyně.

2017

1. místo v krajském kole

Andrea Geisselová a Pavlína Kufová: Jak Přísečnice a její obyvatelé utvářeli historii (zaniklé město pohledem několika generací)

práce se zabývá bývalým krušnohorským městem Přísečnice. Snaží se odpovědět na tři otázky: jakou roli hrála Přísečnice v historii regionu a jakou roli hraje dnes (analýza tištěných zdrojů), jak si dnes už zaniklou obec pamatují její bývalí předváleční i pováleční obyvatelé (osobní rozhovory s pamětníky), a zda bylo nutné město zbořit a vybudovat právě tam vodní nádrž (zhodnocení informací, zamyšlení).
Práce využívá českých i německých zdrojů a vlastní sběr dat pomocí rozhovorů vedených s pamětníky. Na základě teoretické a praktické části můžeme říct, že k zaplavení Přísečnice vedlo několik předchozích událostí, zejména odsun německých obyvatel po 2. sv. válce, neúspěšné pokusy o dosídlení města v poválečných letech a celková devastace. Po odstřelu zbylých budov koncem 60. let už byla cesta pro vodu volná.
Přísečnice se ale zapsala do české historie hlavně díky své hudební, hornické a krajkářské tradici, a proto je paměť tohoto místa důležitou součástí našich dějin.

2016

1. místo v celostátním kole

1. místo v krajském kole

Jakub Jan Fiala, Ondřej Kočan: Komplexní učebnice anglického jazyka Improve Yourself

Hlavním cílem toho projektu je vytvořit novou komplexní učebnici anglického jazyka určenou pro studenty na úrovni B1-B2 podle Společného evropského referenčního rámce jazyků (SERR) nazvanou Improve Yourself. Učebnice Improve Yourself je vhodná pro různě zdatné uživatele, poskytuje rozsáhlejší možnosti pro zdatnější uživatele a doplňkové aktivity pro ty, kteří si potřebují upevnit některou z dovedností. Improve Yourself si klade za cíl zaujmout a motivovat studenty a učitele s důrazem na osvědčené metody. Tato odborná práce popisuje celý průběh vzniku učebnice od jeho začátku až po současnost. Práce shrnuje všechna použitá východiska pro formování koncepce učebnice Improve Yourself – od nejzákladnějších poznatků z oblasti didaktiky anglického jazyka a analýzy trhu s učebnicemi až po dotazníkovou anketu pro studenty a učitele. V hlavní kapitole se práce věnuje výčtu nejdůležitějších prvků a součástí učebnice včetně jejich detailního popisu. Nechybí výhled do budoucnosti – marketing, ověřování učebnice, tisk a tvorba doplňujících materiálů.

2015

11. místo v celostátním kole (oba soutěžící)

1. místo v krajském kole

Miroslav Pressler: Historické vápenky a těžba mramoru na Chomutovsku v Krušných horách

Práce se věnuje zdokumentování současného stavu několika historických nalezišť mramorů a vápenných pecí, v nichž byl mramor pálen, na Chomutovsku v Krušných horách. Práce na lokalitách Hasištejn, Kovářská, Volyně a Vykmanov na základě historických dokumentů a vlastního pozorování přesně lokalizuje umístění bývalých lomů a dolů a také pravděpodobné umístění zaniklých a stav zachovaných vápenných pecí. Uvádí geologické údaje o nalezištích a petrografické o těžených mramorech. Z historických pramenů čerpá údaje o historickém vývoj těžby, využití těženého mramoru, vlastnících vápenek, množství vytěženého a vypáleného vápna. Práce je okrajovým příspěvkem k projektu ArchaeoMontan.

1. místo v krajském kole

Eliška Pšeničková: Predispozice nejmladší skupiny dárců krve ke vzniku kardiovaskulárních chorob

Práce se zabývá problematikou predispozic pro vznik kardiovaskulárních onemocnění u nejmladší skupiny dárců krve. Jde o ověření, zda jsou nejmladší dárci krve zdraví, jak se v jejich věku předpokládá. U nejmladší skupiny dárců krve, která je vymezena věkem 18 až 30 let, byly pozorovány hodnoty tlaku, celkového cholesterolu a triglyceridů. Zvýšené hodnoty výše jmenovaných krevních ukazatelů zvyšují riziko vzniku různých kardiovaskulárních onemocnění, především pak vznik aterosklerózy. Kardiovaskulární onemocnění způsobují nejvíce úmrtí v rozvinutých zemích dnešního světa. Výsledky práce ukazují, že nejmladší skupina dárců krve není vůbec tak zdravá, jak se předpokládalo. Mezi dárci jsou i tací, kteří mají predispozice pro vznik kardiovaskulárních onemocnění. Částí této práce je i dotazník, ve kterém jsem prověřovala všeobecné povědomí dárců krve o cholesterolu a krevním tlaku.

2014

2. místo v krajském kole

Jan Mistr: Jaderná energie a katastrofa Černobyl

Tato práce se zabývá znalostmi mladistvých o jaderné energii a katastrofě JE Černobyl a následným vyhodnocením výsledků.
Cílem teoretické části je seznámit studenty s největší jadernou katastrofou v dějinách lidstva, principem fungování elektrárny a výroby elektřiny, bezpečností JE Temelín a silou atomu.
Mojí snahou bylo, aby si studenti uvědomili následky černobylské katastrofy a sílu energie atomu, která může člověku pomáhat nebo naopak škodit. Zároveň jsem chtěl studentům, kteří právě probírají fyziku atomového obalu a jádra, ulehčit studium dané oblasti. Cílem praktické části je zjistit, zda se studentům teoretická část líbila a co si z ní odnesli.

3. místo v krajském kole

Pavla Částková: Člověk a technologie

2013

2. místo v krajském kole

Kristýna Bohuslavová: Francouzština hrou

4. místo v celostátním kole

1. místo v krajském kole

Jan Kulhánek: Zdokumentování důlního díla u obce Želina u  Kadaně

Práce se věnuje zdokumentování současného stavu důlního díla u obce Želina. Popisuje geografickou stavbu a mineralogické a petrografické složení díla. Uvádí možné historické důvody budování díla a jeho nynější popis stability.

2010

2. místo v celostátním kole

1. místo v krajském kole

Jakub Prokeš: Dubohabrový les a louky Jindřišská

Tato práce se zabývá návrhem zapsání dané lokality jako přírodní památky. V rámci Biologického semináře jsem vytvořil tuto práci, která se zabývá zmapováním některých druhů chráněných rostlin, popřípadě živočichů a hub lokality Jindřišská. Práce se dále zabývá návrhy ochrany dané lokality a odbornými zásahy.

Cíle práce: 1) provést výzkum za účelem nalezení a zmapování druhů rostlin a hub a živočichů typických pro louky a dubohabrové lesy. Přesná lokalizace chráněných druhů rostlin a hub. 2) vymezit lokalitu a navrhnout nejlepší možné řešení ochrany pro danou oblast a přiměřené zásahy. 3)přiblížit danou lokalitu odborné veřejnosti.

Na základě této práce proběhne v lokalitě Jindřišská odborný průzkum výskytu chráněných druhů hub a rostlin a hmyzu. Na základě tohoto výzkumu by v dané lokalitě mohla v budoucnosti vzniknout Přírodní památka Jindřišská. V neposlední řadě již proběhly některé odborné zásahy v dané lokalitě a byly vykáceny náplavové (nepůvodní) rostliny.

3. místo v celostátním kole

1. místo v krajském kole

Barbora Thumsová: Squatting

Práce se zabývá squattingem, což je v ČR ilegální (např. v Holandsku byl do minulého roku squatting legální) obsazování prázdných domů či bytů. Cílem této práce je seznámit veřejnost s dosud nedostatečně popsanou problematikou moderní společnosti. Součástí práce je vysvětlení pojmu, poté historie vzniku tohoto hnutí či různé důvody pro obsazování prázdných domů. Dále moje práce zmiňuje celkem podstatný pojem tohoto hnutí, a to je angažované squatterství a vysvětluje principy „Do It Yourself“. Také zde naleznete historii obsazování prázdných domů v ČR a posléze se práce věnuje charakteristice 3 squatů na území Čech. 
Kvalitu práce zvyšují četné rozhovory s přímými účastníky squattingu, aby bylo možné okamžitě zpozorovat rozdíly reality a zkreslených informací, které squatteři a jejich příznivci prezentují na internetu či v médiích. Součástí je i dotazník, který byl určený pro různé cílové skupiny. Přiloženy jsou taktéž fotografie, které squatteři a Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV) poskytli z osobních sbírek. V přílohách naleznete články z různých médií.

8. místo v celostátním kole

1. místo v krajském kole

Ondřej Havelka: Romantismus a realismus ve fantasy literatuře

2009

1. místo v celostátním kole

1. místo v krajském kole

Ngoc Ha Lee a Karolína Bazalková: Mini GLOBE Games 2008