Osobnosti

Níže uvedený seznam významných osobností není úplný. Seznam vznikal na základě informací od pedagogů a hledáním po internetu. Pokud na něm nejste, tak to není proto, že tam nemáte být, ale proto, že jsme o Vás informaci v dané chvíli vzniku neměli. Pokud si myslíte, že tam chybíte, dejte nám prosím vědět a my Vás na seznam rádi zařadíme.
PhDr. Bohumír Roedl (1950)

Je český historik a iberoamerikanista. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze vystudoval dějepis a filozofii, poté pracoval jako učitel na žateckém gymnáziu. Od roku 1967 spolupracuje se Střediskem iberoamerických studií na FF UK. Specializuje se na dějiny andských států se zaměřením na hnutí indiánského obyvatelstva a též na problematiku jezuitských misií. Je členem Société des Américanistes v Paříži a rovněž autorem či spoluautorem několika syntéz k latinskoamerickým dějinám.

Oldřich Král – Schrbený (1966)

Absolvoval studia v Praze na Státní konzervatoři hudby – obor operní zpěv, operní režie. Roku 1968 měl konkurz do sboru na prestižní wagnerovský festival v Bayreuthu. Roku 1969 byl přijat do Hudebního divadla v Karlíně a Nuslích. První role – poručík Niki v operetě Oscara Strausse Kouzlo valčíku. Zastával první tenorový obor až do roku 1989.

Ztělesnil řadu operetních rolí – Paganini v Lehárově stejnojmenné operetě, Bolo v Polské krvi Oskara Nedbala, Eisenstein ve Straussově Netopýru, Milan v Nedbalově Vinobraní, Vévoda ve Straussově Noci v Benátkách atd. V určitých operetách hrál postupem času až několik rolí – např. ve Veselé vdově Rosillona, hraběte Danila, St. Brioche, barona Zetu. Později hrál role charakterní – např. Otakar ve Straussově Cikánském baronovi, kníže Felice v Lehárově Paganinim, Dr. Falke v Netopýrovi, kníže Populescu v Kálmánově Hraběnce Marici (1998), Čang v Zemi úsměvů (2000).

Vystupuje též v muzikálech. Vystupoval externě i v jiných divadlech – v Plzni, v Ostravě. Spolupracoval také s Pražskou zpěvohrou, kde vytvořil několik operních rolí, např. Prince v Rusalce Antonína Dvořáka. V muzikálu Jekyll & Hyde vystupuje jako generál lord Glossop.

MgA. Vratislav Hůrka (1966)

fotograf, kameraman České televize

Fotografovat začal pod vlivem otce, který založil několik fotoklubů. Po maturitě na gymnáziu v Kadani roku 1966 studuje na pražské FAMU na katedře filmového a televizního obrazu obor umělecká fotografie. Studium završuje absolutoriem a diplomovou prací o fotografickém díle Jiřího Severa, vědce, básníka a přítele Kamila Lhotáka. Při studiích měli na tvorbu Vratislava Hůrky též vliv profesor Ján Šmok a Dr. Anna Fárová, se kterou pak po léta realizuje řadu výstav a publikací. Po návratu na Kadaňsko pracuje na velkorypadle povrchového dolu Prunéřov, pak jako fotograf okresního muzea v Chomutově a na Dolech Nástup Tušimice. V 70. a 80. letech realizuje, vystavuje a publikuje cyklus fotografií Narušení. Anna Fárová o jeho tvorbě mimo jiné napsala: „…na první pohled jsou jeho fotografie skoro obyčejné, bez uměleckých pretencí, ale mají snahu být obtěžkané významem a etickým poselstvím…“. V roce 1991 odchází Hůrka do Turnova, aby zde příteli pomohl založit tiskárnu a od roku 1993 se stává kameramanem TV studia Mladá Boleslav, točí pro první soukromou televizi NOVA a Prima. A od roku 1994 je stálým kameramanem České televize. Natáčí reportáže, publicistické a výtvarné dokumenty v Praze, České republice a v zahraničí. Působí v oblastech válečných konfliktů, točí přírodní katastrofy doma i ve světě, doprovází presidenta a politiky při zahraničních misích. Navštíví 35 zemí, některé opakovaně (Izrael, Albánie, Bosna, Kurdistán, Francie, Belgie, Jordánsko, USA…). Pro Českou televizi natočí kolem šesti tisíc reportáží a pořadů a ve své fotografické tvorbě realizuje další fotografické cykly, které pak vystavuje samostatně anebo ve skupinových výstavách a účastní se realizací fotografických publikací. Jeho tvorba je též zastoupena v galerii v Praze, Brně a v zahraniční, v tisku a médiích obecně. V poslední době se podílel na výstavě a publikaci České televize Byli jsme při tom – očima kameramanů České televize a též na výstavě Televizi lidem NE stranám. Podrobnosti o jeho tvorbě lze též najít na wikipedii a také, mimo jiné, i v knize Vladimíra Valeše Kadaňsko výtvarné (1900 – 2000).

JUDr. Prokop Sýkora (1967)

statutární zástupce Úřadu práce Chomutov

PhDr. Miroslava Kopicová (1970)

Je česká politička, v letech 2009–2010 ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ve Fischerově vládě. Tuto funkci již zastávala v první vládě Mirka Topolánka v roce 2006. V letech 1971 až 1976 vystudovala obor výchova a vzdělávání dospělých na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (získala titul PhDr.). Před rokem 1989 pracovala ve státní správě – jako výzkumný asistent na Federálním ministerstvu práce a sociálních věcí (1978 až 1986) a ve Státní komisi pro vědu a technický rozvoj (1986 až 1989).

Od roku 1990 řídila programy spolupráce s EU v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání a sociální politiky v rámci Ministerstva práce a Agentury pro trh práce a sociální politiku. Absolvovala stáže v Evropské komisi, OECD, kurz Effective Top Management – ​​Henley Management College, UK, studijní pobyt na Field Institute v USA, intenzivní kurz ESF ve Francii, Nizozemí a Německu a intenzivní kurz o politice a institucích EU v Evropském centru pro veřejnou správu. Pracovala jako analytička v kvalifikačním odboru Federálního ministerstva práce a sociálních věcí a Státní komisi pro vědeckotechnický a investiční rozvoj. V roce 1994 se stala první ředitelkou Národního vzdělávacího fondu a je jí dodnes. Nikdy nebyla členkou žádné politické strany. V roce 2007 působila ve vládou jmenovaném týmu pro vyjednávání Národního strategického referenčního rámce. V poslední době se věnuje problematice lidských zdrojů pro Průmysl 4.0; Práce 4.0; Mapování inovačního prostředí v ČR v období 2014+. Českou republiku zastupovala v řadě evropských institucí, např. ETF či EFMD. Působila jako expertka na EU v Kosovu, expertka v USAID, ve výboru LEED OECD a jako externí zkoušející pro MBA na Sheffield Hallam University ve Velké Británii. Miroslava Kopicová byla 1. místopředsedkyní Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů. 

V současné době je předsedkyní správní rady Anglo-americké univerzity v Praze, je členkou správních orgánů Vysoké školy ekonomické v Praze, Vysokého učení technického v Brně a Univerzity Pardubice. Členkou správní rady Anglického gymnázia se stala v roce 2019.

RNDr. Vladimír Šrein, CSc. (1973)

Pracuje jako geolog v České geologické službě. Zaměřuje se na ložiskovou geologii, mineralogii českých rudních ložisek a podporu materiálového výzkumu archeologických nálezů v ČR.

RNDr. Zdeněk Kožíšek, CSc. (1974)

Pracuje ve Fyzikálním ústavu Akademie v oddělení optických materiálů. Ve výzkumu se zaměřuje na teorii kondenzované fáze, statistickou fyziku, teorii nukleace a růstu, modelování vzniku nové stabilní fáze z přesycené páry, roztoku nebo podchlazené taveniny procesem homogenní nebo heterogenní nukleace; kinetiku vzniku nové fáze v konečných systémech; nukleaci na aktivních centrech, numerická analýzy a databáze

Ing. René Budjač (1976)

Úspěšně ukončil studia na gymnáziu v roce 1976. Od roku 1994 se prosazoval v komunální politice. V letech 1994-1998 byl zvolen místostarostou města Kadaně a od roku 2004 do roku 2012 působil jako radní Ústecého kraje.

Mgr. Jarmila Koblicová (1977)

Jarmila Koblicová dcera známých kadaňských pedagogů po absolvování gymnázia a vysoké školy se vrhla na uměleckou dráhu. Od 80. let si ke jménu přidává přízvisko “Jamajka” a stává se zpěvačkou skupiny Hudba Praha. Před tímto angažmá zpívala ve folkové skupině Máci, kterou založil Jaroslav Samson Lenk.

MUDr. Karel Edelmann, Ph.D. (1978)

MUDr. Karel Edelmann, Ph.D. se narodil 3. 3. 1959 v Lounech. V letech 1974 – 1978   studoval na Gymnáziu v Kadani. Po maturitě s vyznamenáním vystudoval v letech 1978 – 1984 fakultu všeobecného lékařství University Karlovy v Praze. Po studiu nastoupil na II. chirurgické oddělení – úrazovou chirurgii tehdy Krajské, dnes Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem. Nejprve pracoval na jednotce intenzivní péče a posléze se stal v roce 2002 zástupcem primáře. V roce 2011 úspěšně obhájil dizertační práci: „ Nové operační techniky jako prevence závažných trvalých následků zlomenin proximálního humeru.“ na 3. lékařské fakultě UK v Praze. Od roku 2012 je primářem úrazového oddělení a v roce 2014 byl jmenován přednostou Kliniky úrazové chirurgie FZS UJEP Masarykovy nemocnice. Je členem výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii a členem výboru AO Alumni Czech, dále je členem Vědecké rady Krajské zdravotní a členem redakční rady časopisu Rozhledy v chirurgii. Přednáší jako odborný asistent na fakultě zdravotních studií Univerzity J. E. Purkyně Ústí n. Labem Je autorem či spoluautorem desítek článků v odborných časopisech a účastníkem několika mezinárodních studií. Je autorem kapitoly v celostátní postgraduální učebnici Traumatologie.

„Na svá studijní léta na Kadaňském gymnáziu, tehdy ještě v horním patře základní školy v ulici Pionýrů, vzpomínám velmi rád. Byly to krásné roky s perfektním kolektivem kamarádů v krásném městě. Dnešním studentům přeji, aby si svá studia užili minimálně tak, jako my, aby se mimo pilného studia věnovali i svým studentským láskám a přátelským večírkům. Pak budou na své gymnázium, na spolužáky i profesory vzpomínat vždycky s láskou.“

prof. doc. Ing. Michal Voldřich, CSc. (1980)

vedoucí Ústavu konzervace potravin VŠCHT Praha v letech 1994-2013

 

Ing. Miloslav Müller, MBA (1980)

Ing. Miloslav Müller, MBA po absolvování gymnázia vystudoval úspěšně VŠST Liberec – fakultu strojní. První pracovní zkušenosti sbíral na Střední průmyslové škole v Kadani.  V roce 1991 se po volbách stal místostarostou města Kadaně a v roce 1996 byl zvolen 2. starostou města. V roce 2002 odešel z komunální politiky a začal pracovat na Ministerstvu dopravy a později na Ministerstvu financí.

RNDr. Ivo Juránek, PhD., DrSc. (1981)

vedoucí Ústavu experimentální farmakologie

Mgr. Lenka Raadová (1982)

ředitelka Městské správy sociálních služeb v Kadani 

Tomáš Skřipský (1987)

šéfredaktor regionálního deníku

JUDr. Jan Malast Ph.D. (1998)

odborný asistent Katedry správního práva na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni

prof. Ing. Petr Tůma, Dr. (1989)

vedoucí katedry distribuovaných a spolehlivých systémů Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Mgr. Martin Manojlín (1990)

grafik a výtvarník

doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D. (1992)

historik, filosof, editor a publicista, jako koordinátor a vědecký pracovník vede Collegium Europaeum při FF UK a Filosofickém ústavu AV ČR v Praze; věnuje se intelektuálním a náboženským dějinám, problematice evropské identity a českého evropanství

Mgr. Lucie Chvojková (1993)

lektorka, průvodkyně mužů a žen na cestě k vědomému žití, spisovatelka, novinářka se specializací na Itálii, tlumočnice, překladatelka z italštiny

doc. Jiří Baláš, Ph.D. (1996)

vyučující na Katedře sportů v přírodě Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, člen řídícího výboru ČTS

Mgr. Stanislav Dvořák (1997)

novinář, spisovatel

doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (1997)

Sociolog médií a ve své práci se věnuje výzkumu mediálních publik s důrazem na důvěru v média, politickou polarizaci a roli mediálních technologií v politické participaci. V současnosti vede Katedru mediálních studií a žurnalistiky na FSS MU.

Mgr. Kamila Nešporová (1998)

zpravodajka sportovní redakce České televize, redaktorka zpravodajství

Mgr. Jiří Vass, Ph.D. (1998)

Senior Research Engineer Honeywell, člen hudebně-taneční kapely hrající africké rytmy a world music

Mgr. Helena Stiessová (1999)

zástupkyně šéfredaktorky časopisu Soffa, působila několik let na švédském velvyslanectví v Praze, překladatelka

doc. Ing. Václav Klika, Ph.D. (2001)

vyučující na katedře matematiky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze

Mgr. Martina Doležalová (2003)

vyučující jazyků na katedře jazyků Vysoké škole chemicko – technologické Praha

Ing. Jana Hronská (2012)

Po studiu na Gymnáziu Kadaň jsem šla studovat do Prahy zahradní a krajinářskou architekturu na ČZU. Během magisterského programu jsem vycestovala díky Erasmu na rok do polské Wroclawi a bylo to nejlepší rozhodnutí v životě, protože zkušenost ze zahraničí je k nezaplacení. Studium jsem letos v květnu úspěšně zakončila a dosáhla tak titulu Ing. Avšak již během studia na gymnáziu jsem se začala zabývat focením, které nyní vykonávám na plný úvazek.

Gymnáziu bych popřála, aby i nadále vytvářelo pro studenty příjemné prostředí a zároveň podporovalo každou možnost zahraničních projektů, ve kterých si studenti mohou procvičit jazyk, navázat nová přátelství a nabývat nových cenných zkušeností.

BcA. Daniel Hájek, Dis. (2009)

designer v automobilovém průmyslu (BMW, Auto Škoda)

Bc. Gabriela Polívková

ředitelka odboru poskytování informací v oblasti důchodového pojištění ČSSZ

doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (1997)

vedoucí katedry mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Brno

Pavel Lev

Studoval gymnázium v Kadani v letech 1970–1972 a posléze Střední (1972–1975) i Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v  Praze (1980–1986, ateliér Plakát a propagační grafika prof. Eugena Weiglicha). V letech 1986–1990 působil jako nezávislý grafický designér, v letech 1990–1993 jako designér časopisu Reflex. V roce 1994 s Alešem Najbrtem založili Studio Najbrt. Na 19. Bienále grafického designu Brno 1990 mu byla udělena bronzová medaile. Mimo svou dráhu grafického designéra proslul coby skutečný člen tajné organizace B. K. S, komtur Řádu Zelené Berušky a člen hudební skupiny Finský Barok.

Mgr. Martin Fiřt (Martin Flary) (1999)

režisér, producent, herec, moderátor, malíř a pokerový hráč

Mgr. Anna Píšková, Ph.D.

Vystudovala geologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i., se několik let zabývala paleoklimatickými rekonstrukcemi z jezerních sedimentů.

Ing. Petr Šec (1984)

zakladatel a jednatel Proximity Prague – agentura specializující se na tvorbu kampaní a budování značek