Výsledky vzdělávání

Home / Studium ve škole / Výsledky vzdělávání
Gymnázium v Kadani prosazuje ve výuce moderní a progresivní metody. Společným cílem celého pedagogického sboru je kvalitní příprava pro studium na libovolné české či zahraniční vysoké škole. S našimi absolventy se můžete setkat ve vědeckých ústavech, vrcholných manažerských pozicích, naši lékaři pomáhají nemocným po celé ČR a mnoho našich absolventů dál působí jako učitelé na vysokých, středních a základních školách apod.
Naši studenti se zapojují do projektů ekologických, společenskovědních, rozvíjejí své komunikační dovednosti v rámci výměnných pobytů (např. SRN, Norsko) a aktivní účastí ve vzdělávacích zahraničních zájezdech.
Systematicky pečujeme o talentované žáky. Pod vedením pedagogů se studenti účastní různých typů soutěží a olympiád, v nichž dosahují již tradičně vynikajících výsledků v místních, regionálních i celostátních kolech. Vyučující jednotlivých předmětů se věnují i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro všechny studenty a zaměstnance školy je zajištěno stravování na Domově mládeže v Kadani, kde mohou být studenti také ubytováni.
Podmínky ke studiu se stále zlepšují. Studenti se učí a pracují v kvalitně vybavených odborných učebnách a laboratořích, kde prakticky využívají moderní multimediální techniku, také mají možnost sportovního vyžití (dvě tělocvičny, posilovna) a rozvoje estetického cítění (pěvecký sbor, hudební skupina). Součástí výuky jsou i exkurze, které studentům umožňují poznávat přírodu, vědu, divadlo a provozovat sportovní aktivity. Po vyučování jsou pro zájemce otevřeny kroužky sportovní, umělecké, jazykové apod.

MATURITNÍ ZKOUŠKY

Maturita na naší škole se skládá ze dvou částí, státní a profilové (školní). Státní část zadává ministerstvo školství a obsahuje zkoušku z češtiny, a na výběr z cizího jazyka a matematiky. Ve školní části, které se někdy říká i profilová, skládají studenti zkoušku povinně ze dvou a volitelně ze tří předmětů podle vlastního výběru.

Maturitní zkoušky proběhly v jedné třídě osmiletého studia a v jedné třídě studia čtyřletého. Studenti gymnázia úspěšně prokázali své znalosti a v naprosté většině uspěli. Tím se dlouhodobě potvrzuje studium na naší škole, která je schopna kvalitně připravit své žáky k maturitní zkoušce. V roce 2018/2019 maturovalo ve dvou třídách 58 studentů (22 studentů odmaturovalo s vyznamenáním a z toho 11 se samými jedničkami, 36 studentů prospělo).
V porovnání s loňským školním rokem letos maturoval nižší počet žáků. Úspěšnost byla letos podobná v počtu vyznamenaných absolventů, rozdíl byl v počtu studentů s jedničkami. V letošním roce jedničkářů o 5 % více než předchozí rok. Studenti letošního ročníku dosáhli ještě lepších výsledků než v loňském roce jejich předchůdci. Z angličtiny byl průměr 1,25 a z češtiny 2,02.

Srovnání s jinými školami

Komplexní srovnání výsledku maturitních zkoušek lze vysledovat při pohledu na výsledky ostatních škol v nejbližším okolí a ve srovnání naší školy s ostatními gymnázii v Ústeckém kraji. Z grafu zjistíte, že naše škola svými výsledky v anglickém jazyce za sebou nechává většinu vybraných škol včetně velkých gymnáziích.

Při pohledu pouze na osmiletá gymnázia zjistíme, že jsme ještě o jednu příčku lepší. Tento výsledek není ojedinělý, protože ve školním roce 2016/2017 jsme v rámci osmiletých oborů byli v rámci podobné skupiny škol nejlepší. V rámci Česka jsme se umístili na 78. místě z 253 osmiletých gymnázií, což je opět nejlepší výsledek v kraji.

Podobná situace nastává i u maturitní zkoušky z českého jazyka. Naše škola má dlouhodobě úspěšnost blížící se 100 % a rok 2017/2018 byl v tomto směru stejný. V Ústeckém kraji jsou opět nejlepší gymnázia a naše škola je 4. nejlepší školou v kraji.

Srovnání celých maturitních zkoušek lze pouze ve vztahu k oborům školy v rámci České republiky. Data jsou dostupná za celkovou úspěšnost. Naše škola dosahuje mírně nadprůměrné úspěšnosti v rozmezí 100–98,2 %. Průměrná úspěšnost gymnázií v České republice je 97–98 %. Při srovnání jednotlivých předmětů naše škola dosahuje výrazně nadprůměrných výsledků v anglickém jazyce v osmiletém studiu – průměr ČR je 90 % ze všech možných bodů a my máme 92,2 %. Tento výsledek při znalosti obecně podprůměrných výsledků škol celého kraje ve vztahu k průměru v ČR je vynikající.

Dlouhodobé výsledky školy

Škola z důvodu zlepšování vzdělávacích výsledků a dlouhodobého dosahování vzdělávacích cílů sleduje výsledky od roku 2008 do současnosti. Při jejich srovnání lze lépe vysvětlit jednorázové odchylky příp. podchytit dlouhodobý vývoj výsledků v určitých předmětech. Zároveň mohou výsledky dát odpověď na otázky zastoupení jednotlivých předmětů u maturitní zkoušky apod.

Trendem v oblasti výsledků maturitních zkoušek je jejich dlouhodobé zlepšování jak v absolutním měřítku, tak při pohledu na zastoupení studentů s vyznamenáním. Zajímavé je i porovnání zastoupení předmětů přírodovědných, humanitních nebo jazyků u maturitní zkoušky za posledních 10 let. Mírně převažují přírodovědné předměty nad humanitními o 6 % a jazyky (v profilové zkoušce) si vybere 16 % maturujících.