Studujete v moderních učebnách a laboratořích

Moderní škola s nejnovějšími laboratořemi pro chemiky, fyziky a biology připravují budoucí lékaře, inženýry, programátory. Na konci roku 2018 má škola komplexně modernizovaných 6 učeben (biologie, multimediální, kmenová třída, chemie, fyziky a výpočetní techniky) 2 laboratoře (chemie a fyziky), 2 kabinety, 1 sklad chemického materiálu a multifunkční moderní prostor sloužící pro studium, odpočinek, setkávání a společenské akce. Dalších 11 učeben a tělocvičny prošly modernizací multimediálního vybavení nebo pomůcek pro tělesnou výchovu.

Multimediální technika

Naši studenti a učitelé pro svoji výuku používají nejmodernější multimediální prostředky. Ve většině učeben je vytvořeno multimediální prostředí složené z velké interaktivní tabule, ozvučení a počítačové techniky. Přírodovědné učebny, multimediální učebna mají i úplné zatemnění.

Chemie a Biologie

Biologie a chemie mají odborné učebny vybavené multimediální technikou. Mimo tyto učebny má chemie moderní laboratoř s plošným odvětráváním a rekuperací. Oba předměty mají desítky moderních senzorů a přístrojů, včetně mikroskopů s vysokým zvětšením. Ekologie se vyučuje většinou jako terénní cvičení.

Dějepis + Zeměpis + ZSV

Vybavení pro tyto předměty nespočívá pouze v technických přístrojích, ale především v množství knih, map a odborné literatury. Knihovna školy má několik tisíc titulů od starší literatury po nejmodernější publikace. Významným prvkem výuky jsou i besedy s osobnostmi současného světa nebo tematické semináře.

Český jazyk + Cizí jazyky

Český jazyk a cizí jazyky využívají učebny pro menší skupiny. Učebny jsou vybaveny multimediální technikou s ozvučením. Součástí výuky jsou výměnné pobyty a zahraniční exkurze nebo tematické exkurze spojené s českými spisovateli. Anglický jazyk má vlastní knihovnu několika desítek publikací v anglickém jazyce.

Robotika a ICT

Výuka ICT probíhá ve specializované učebně. K dispozici je 60 tabletů a několik notebooků. Dalším vybavením jsou 3d tiskárny, 3d skener umožňující tisk prostorových modelů. Pro výuku programování a robotiky využíváme program Scratch, ozoboty a programovatelné roboty Vex IQ vybavené herním polem.

Matematika a Fyzika

Matematika a fyzika mají vlastní multimediální odbornou učebnu vybavenou stoly s nízkonapětovými rozvody. Mimo učebnu má fyzika moderní laboratoř, která je vybavena na široký rozsah pokusů s nejmodernějšími přístroji a senzory. Součástí výuky jsou exkurze do nejlepších českých výzkumných pracovišť.

Sport

Sport má na naší škole dlouholetou tradici. Sportujeme ve dvou tělocvičnách s kompletním vybavením pro většinu sportů. Máme pomůcky na gymnastiku, atletiku i míčové sporty. Nejpopulárnější je u nás florbal se kterým získáváme řadu úspěchů. Mimo školu se věnujeme lyžování a plavání či cykloturistice. V prostorách školy působí kroužky zaměřené na horolezectví a workout.

Umění

Umělecké předměty se u nás vyučují v oboru výtvarná výchova a hudební výchova. Mimo tyto hlavní obory se u nás ve spolupráci s divadlem Navenek realizuje dramatický kroužek. Umění má dvě učebny vybavené pro výuku zmíněných předmět. Hudební výchova má řadu kytar, klavírní křídlo, pianino a řadu menších nástrojů. Dramatický kroužek pravidelně nacvičuje hry pro veřejnost.

Technické vybavení

Mimo vybavení určené přímo pro výuku máme i moderní šatny, studovnu, zahradu, vinici nebo geologický park. Toto vybavení pomáhá rozvíjet další dovednosti a schopnosti studentů v různých oblastech nebo slouží k odpočinku. Škola pro komunikaci s rodiči a studenty využívá systém Bakaláři. O svých aktivitách informuje na webu a na sociálních sítí.

Vybavení