Čtyřleté studium

Home / Čtyřleté studium

O studiu

Čtyřleté studium je historicky nejstarší typ studia na naší škole. Škola s tímto studiem má dlouholeté zkušenosti, které se projevují v úspěšnosti a studentů a kvalitě studia. Škola se dlouhodobě snaží přiblížit se představě moderní školy odpovídající potřebám a změnám společnosti 21. století, ale zároveň rozvíjí vědomostní, dovednostní i osobnostní předpoklady a individuální potřeby každého studenta školy. Na školu již po řadu let přicházejí velice kvalitní žáci jak do primy, tak do 1. ročníku. Práce s takovými žáky je pak pro školu a její učitele výzvou a příležitostí.

Škola se snaží o:

 • propojení výchovné a vzdělávací složky,
 • nalezení rovnováhy mezi rozvojem dovednostmi a nárůstem vědomostí,
 • ovlivňování osobnostního vývoje žáků s důrazem na dobré vztahy a motivaci k pozitivnímu přístupu při řešení problémů.

Hlavní důvody studia u nás jsou:

 • nabídku komplexního akademického vzdělání s vysokou mírou volitelných/specializačních předmětů
 • kvalitní příprava na další studium v ČR i zahraničí
 • zařazení studentů se specifickými potřebami
 • vysoká míra volitelnosti a zodpovědnosti za výběr předmětů
 • korektní a vstřícné vztahy mezi učiteli, studenty a jejich rodiči
 • kvalitní učitelé
 • moderní a příjemné prostředí s kvalitním vybavením.

Během studia dáváme důraz na volitelnost předmětů a možnost profilace každého žáka. Na nižším gymnáziu (prima-kvarta) je profilace v podobě specializace v ekologii a programování. Zároveň tuto profilaci pomáhám rozvíjet soutěžemi, olympiádami a podporujeme zodpovědný přístup ke studiu.

Z cizích jazyků studují všichni studenti povinně angličtinu, druhý jazyk si volí v tercii (po dvou letech). Tento posun je dlouhodobě vyzkoušený  a umožňuje soustředění nejdříve na anglický jazyk a po jeho zvládnutí si student přibírá další cizí jazyk. Pro výuku cizích jazyků jsou studenti od prvního ročníku rozděleni do skupin. Součástí výuky anglického jazyka je příprava na mezinárodní jazykové zkoušky, spolupráce a účast na mezinárodních akcích, mezinárodní projekty a pro výborné studenty i možnost studia na zahraničních školách.

Studenti si po šestém ročníku volí první volitelné předměty a v sedmém ročníku projdou komplexním psychologickým testováním, které jim pomůže vybrat si své zaměření a poskytne jim i informaci o jejich nadáních a předpokladech.

Poslední ročník studia je chápán jako příprava na maturitu a další studium, takže studenti navštěvují povinně pouze minimum předmětů. Základem výuky jsou volitelné a maturitní předměty.

Škola připravuje studenty ve čtyřletém i osmiletém programu především k dalšímu studiu na vysoké škole, výjimečně k dalšímu pomaturitnímu studiu.

Úspěšnost při přijímacím řízení na vysoké školy tradičně dosahuje více než 95 % přijatých absolventů na fakulty různého zaměření v ČR i zahraničí.

Proč jít na naše gymnázium již po 9. třídě? Nejvíce preferované důvody jsou tyto:

 • studenti se dostanou do kolektivu nadaných a silně motivovaných dětí dosáhnout ve škole úspěchu;
 • studenti získávají kvalitní jazykové dovednosti po celou dobu studia;
 • studenti studují na prestižní střední škole – jedné z nejlepších v regionu a v České republice.

Absolvent:

 • umí se samostatně vzdělávat a chápe společenský a osobní význam svého dalšího vzdělávání;
 • získané vědomosti a dovednosti dokáže vzájemně využít a propojit;
 • dokáže se stanovit životní cíle na základě analýzy svých vlastních možností a schopností;
 • dokáže se vyjadřovat výstižně, souvisle, kultivovaně v nejrůznějších praktických životních situacích;
 • umí používat moderní informační technologie;
 • je schopen pracovat samostatně i v kolektivu, vhodnou formou prezentovat výsledky své práce;
 • umí být tolerantní k názoru druhých, k jiným lidem a kulturám;
 • podílí se na ochraně životního prostředí i kulturních a společenských hodnot;
 • zodpovědně se chová při akcích školy;
 • přiměřeně svému věku projevuje cílevědomost, odpovědnost za výsledky své práce, schopnost objektivního sebehodnocení a je hrdý na příslušnost ke své škole.

Příběhy úspěšných

Co o nás napsali

Gymnazisté se předvedou jako tanečníci, hudebníci i filmaři

Chomutovský deník

Chomutovský deník

Kadaňští gymnazisté pořádali Globe games, přijeli studenti i ze zahraničí

Chomutovský deník

Chomutovský deník

Kadaňští studenti objevili hvězdu a zapsali se mezi profesionální astronomy

Chomutovský deník

Chomutovský deník

redakce
Studenti kadaňského gymnázia uspěli s divadelní hrou podle textu Václava Havla

Chomutovský deník

Chomutovský deník

Píše nám to, říkají mladí autoři. Vydali další učebnici angličtiny

Chomutovský deník

Chomutovský deník