(Tý)Den Země na Gymka

(Tý)Den Země na Gymka

Andrea Hořčicová a Hana Kožíšková spolu se studenty a studentkami vytvořili “Týden Země” do kterého se mohli všichni vyučující dobrovolně připojit vhodnými aktivitami ve svých oborech (zeměpis, matematik, fyzika, chemie…).

Zapojení bylo různorodé a kreativní. Jazykáři vytvářeli různá diskusní témata, které občas i přenesli do grafické podoby. Přírodovědci zase zkoumali Zemi opravdu zevrubně na tradiční expedici v Zásadě (o ní bude samostatný článek). Zeměpisáři a matematici se vrhli na rozvoj polytechnických dovedností svých studentek a studentů na zahradě naší školy. Vybírali vhodné dřevo, natírali ho, řezali a hřebíky sbíjeli budoucí kompostárnu. Druhá část třídy zatím likvidovala vše zelené, co na naší zahradě nemá být. Fyzikářky si vybrali téma zpracování komunálního odpadu v obci Jilemnice, kde budou matematickou gramotnost prostřednictvím grafů.

S primou a tercií jsme zhlédli dokument ze stránky Jeden svět na školách o úniku ropy v Nigérii, psali jsme dopis hlavnímu hrdinovi a dohledávali si informace, zda se situace v Nigérii změnila, kde vůbec Nigérie je a kde dochází k unikání ropy do řeky. Též jsme vymysleli výukové plakáty. Třídy kvarta a tercie vymýšlely 10 věcí, které může dělat každý z nás, aby se snížil objem odpadu. Třída prima vyhledávala informace o znečištění a snažila se přijít na to, jestli můžeme i my něco udělat.
Vznikly výukové plakáty, které pověsíme ve škole. Další třída v anglickém jazyce procvičila slovní zásobu na téma ekologie a studenti vytvořili papírové tašky s návody nebo vzkazem ,,Jak pomoci naší zemi,,. Vyšší ročníky psali vzkaz formou dopisů. V rámci občasné výuky jsme se dívali se sekundány na film “Jedna planeta” a pak si o něm povídali a hledali odpovědi na otázky: Co je pro ně nejvíce fascinující? Co člověk Zemi způsobil? Co lze ještě zachránit? Co může udělat jednotlivec?
Tercie hodnotila dopad hutnictví na znečištění prostředí dále se zabývala využitím odpadního materiálu (strusky) z výroby železa nebo řešila problematiku koroze kovů a jak ji zabránit. Kvarta si vysvětlila podstatu fotosyntézy, podmínky fotosyntézy a činitelé, kteří ji ovlivňují. Dále také zjišťovala význam fotosyntézy pro dýchání organismů a život na Zemi. Sexta a druháci řešili význam hmyzu pro život a krajinnou sféru. Třeťáci zjišťovali ekologické nároky vybraných savců, jejich výskyt a význam v přírodě.

V hodinách němčiny jsme se seznamovali se slovní zásobou v tématu ochrana naší planety. V tercii jsme kreslili do sešitu a použili německé výrazy spojené s tématem a i v češtině jsme si povídali o pojmech, které jsme promítali na interaktivní tabuli. V kvartě jsem pracovali se slovní zásobou a porozuměním, volný překladů textu o historii Dne Země. V 1. ročníku a v části kvinty jsme pracovali s pojmy a překladem textu. A zkoušeli jsme na německých stránkách vyplnit kvíz o papíru a jeho zpracování a třídění . Studenti s pomocí slovníku zvládli porozumět a odpovídat.

V sekundě jsme se v rámci ekologického semináře bavili formou diskuse o ochraně naší planety a dále jsme zpracovávali informace i výtvarně. O výstupy v projektu seznámíme studenty, vyvěšením v prostorách školy. Prakticky si práci s odpady vyzkoušeli čištěním a plením vinice. I tam bylo plno odpadků naházených bohužel od kolemjdoucích.

Ekotým spolu s Hanou Kožíškovou zpracoval návrhy témat pro učitele včetně vytvoření pracovních listů V Semináři z ekologie terciáni pracovali ve skupinách s články z časopisu Vesmír a zpracovali postery na téma dostatek či nedostatek kovů pro výrobu IT výrobků, automobilů, solárních panelů, větrných elektráren apod. a s tím související nutnost recyklace. V Semináři z ekologie sekundáni uklidili prostor kolem studánky a rybníčku v Želině.

Gymnazistky a gymnazisté se v životě neztratí a budoucí lékařky, inženýři, právničky, filosofové či psycholožky budou po své náročné práci ve volném čase užívat prací na zahradě . Díky kolegyním, které se zapojili a studentům a studentkám za jejich nadšení do práce a pomoci.

Andrea Horčicová, Martina Truhlářová, Dagmar Nix, Marcela Svejkovská, Lenka Fišerová, Lucie Podhorská, Šárka Hlaváčková, Šárka Lendvorská, Zdena Tropková, Hana Kožíšková a Tomáš Oršulák.