Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2020/2021 pro obor 79-41-K/41 (jen uchazeči z 9. tříd)

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2020/2021 pro obor 79-41-K/41 (jen uchazeči z 9. tříd)

Vážení žáci a rodiče,

na základě přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 oboru 79-41-K/41 vyhlašuji výsledky přijímacího řízení. Zároveň Vám bude zasláno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí poštou.

Všem přijatým uchazečům blahopřejeme a těšíme se na setkání s Vámi v novém školním roce 2020/2021. Srdečně jste i s rodiči zváni na setkání žáků, studentů, rodičů a přátel školy, které se bude konat 29. 6. od 15:00 u na našem Gymnáziu.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 6) a 7) školského zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 23. 6. 2020. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Dne 15. 6. 2020 byl zveřejněn seznam přijatých uchazečů pro školní rok 2020/2021. Pro žáky, kteří jsou na tomto seznamu uvedeni jako přijatí, je tento doklad zároveň rozhodnutím o přijetí. Přesto Vám bude zaslán dopis s rozhodnutím o přijetí.

Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D. / ředitel

Seznam přijatých uchazečů oboru 79-41-K/41: (seznam je v anonymizované podobě dle jednacích čísel uvedených na pozvánce k přijímacím zkouškám)

evidenční číslo celkem
6171 129
23031 98,3
168 52,8
167 153
138 80,5
206 90,2
244 99,5
178 143
171 108,7
133 77,4
106 101,1
202 48,9
265 70
434 93,7
91 78
119 80,3
213 109,2
215 42
216 47
24332 89,9
476 113
198 87,5
169 48
203 97,7
262 41,4
149 84
186 133,6
180 71,8
181 135,6
101 89,2
136 82,7
229 106,2
184 88,7
144 54,9
156 71,6
129 74
1 69,9
24291 85,1
1018 64,1
288 118,7
213 61,8
178 (konal přijímací zkoušku na Gymnáziu v Kadani) 130,2
177 132,6
147 109,3
108 44,7
211 138
193 110,9
252 58,7
253 63,6
509 51,4
24391 127,2
177 47,7
240 80
194 43,2
24431 141
202 123,2
152 123,1
217 116,8
405 36
388 64,3
183 104,1
34 83,4
143 101,7
24211 98,5
183 121
196 88,6
223 103,6
157 136
202020 74,4
197 94,5