2. kolo přijímacího řízení

2. kolo přijímacího řízení

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 671/2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, vyhlašuje ředitel Gymnázia, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace, 1. kolo přijímacího řízení do čtyřletého a osmiletého oboru studia (79-41-K/41 Gymnázium a 79- K-41/81 Gymnázium).

Otevírané obory a počet přijímaných žáků:
 • přijímací řízení do 1. ročníku:
  • 79-41-K/41: čtyřleté studium 3 žáci + 1 místo na odvolání
 • přijímací řízení do vyššího než prvního ročníku
  • 79-41-K/81: osmileté studium (tercie) 3 žáci + 1 místo na odvolání
Ostatní ustanovení
 • Pozvánku k přijímacím zkouškám obdržíte písemně na základě podané přihlášky 14 dnů před konáním zkoušek.
 • Škola nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.
 • Uchazeč musí získat v přijímacím řízení dostatečný počet bodů. To je takový počet, který zařadí uchazeče na místo stanovené pro přijetí.
 • Uchazeči s jiným mateřským jazykem, než je čeština, mohou při zkoušce používat slovník, případně mohou být (pokud o to požádají) zproštěni povinnosti skládat test z českého jazyka.
 • Uchazeči, kteří předem prokážou (dokladem pedagogicko-psychologické poradny) nějakou dysfunkci hodnou zřetele, budou mít vytvořeny podmínky dle doporučení psychologa či speciálního pedagoga.
 • Ředitel při rozhodování o přijetí přihlíží i k dalším skutečnostem, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
Termíny přijímacích zkoušek (obdržíte poštou pozvánku)
 • čtyřleté studium:

1. termín: 14. 7. 2020 9:00

 • osmileté studium

1. termín: 10. 8. 2020 9:00

Termín odevzdání přihlášky ke studiu

Přihlášky se podávají poštou či osobně (podepsané oběma zákonnými zástupci uchazeče) v kanceláři školy do 

  • 3. 7. 2020 (čtyřleté studium)
  • 27. 7. 2020 (osmileté studium)

Veškeré informace o studiu naleznete na stránkách Gymnázia Kadaň, popř. dotazem na e-mail reditel@gymnazium-kadan.cz, telefonicky 411 410 110 nebo po dohodě osobně u ředitele školy.