Kandidát do školské rady

Kandidát do školské rady

Na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s usnesením č. 42/108R/2012 Rady Ústeckého kraje, oznamuje ředitel školy

KANDIDÁT DO ŠKOLSKÉ RADY

Mgr. Martina Truhlářová

Termín konání voleb:

  1. 11. 2019 v době od 07.30 do 15.00 hodin

Místo konání voleb:

budova Gymnázia, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace

Způsob voleb:

Pedagogičtí pracovníci volí jednoho zástupce pedagogických pracovníků. Volba má dvě kola.

Pozn. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

Volba se koná tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva. Volič hlasuje osobně. Oprávněný volič volí vybrané kandidáty způsobem zakroužkování pořadového čísla kandidáta na volebním lístku. Platný hlas je takový, který počtem zakroužkovaných kandidátů na volebním lístku odpovídá nejvýše 1/3 z celkového počtu členů školské rady.

Volební kampaň:

Kandidáti jsou oprávněni organizovat na své náklady volební kampaň na podporu své kandidatury. Volební kampaň musí odpovídat zásadě rovnosti kandidátů a musí probíhat čestně a poctivě.

V Kadani 20. 10. 2019

Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D.

ředitel Gymnázia Kadaň

Leave a Reply

Your email address will not be published.