Nová vlastní budova školy

Home / Historie / Nová vlastní budova školy
Otevření nové budovy Gymnázia na Gymnaziálním náměstí

Na počátku 19. století byl v Českém království a vlastně celé habsburské monarchii nastartován zásadní modernizační proces, který se výrazně dotýkal i školské soustavy. Jedním z nových vzdělávacích regionálních center, ukotvených ovšem ve starších tradicích, se stalo i královské město Kadaň. Právě zde vzniklo roku 1803 gymnázium, o jehož pedagogický provoz se až do roku 1823 starali profesoři z Řádu zbožných škol čili piaristé. V roce 1853 byla v Kadani založena nižší reálka, přeměněná roku 1870 na nižší reálné gymnázium. Hned v únoru roku 1872 byla zahájena výstavba gymnázia a v říjnu téhož roku byla nová budova slavnostně vysvěcena a otevřena. Od roku 1872 tedy gymnázium sídlilo v nové monumentální budově na tzv. Gymnaziálním náměstí (dnes střední průmyslová škola, ul. Komenského). Další reformy pak přispěly ke zvýšení kvality výuky a prestiže tohoto školského ústavu. Ten byl v roce 1878 transformován v humanitní a o dva roky později ve vyšší gymnázium.

V roce 1891 byla škola zestátněna, její nová vzdělávací koncepce kladla důraz na výuku klasických jazyků, tj. latiny a řečtiny. Od roku 1909 byla řečtina postupně nahrazována francouzštinou, došlo k zavedení chemie a geometrie, přibývaly hodiny tělocviku. Vyučovacím jazykem kadaňského gymnázia byla němčina, avšak od roku 1912 se zdejší studenti povinně učili i češtině jakožto druhému zemskému jazyku Českého království. Teprve po vzniku Československé republiky v roce 1918 se začaly ve školních lavicích gymnázia objevovat i dívky, které záhy tvořily třetinu všeho studentstva. Až do roku 1938 bylo kadaňské gymnázium elitním vzdělávacím ústavem. Poté, co byly severozápadní Čechy i s Kadaní připojeny k nacionálně-socialistickému Německu, začaly se také zde uplatňovat zvrácené politické a rasistické teorie. Odejít museli všichni židovští studenti i děti „nespolehlivých“ rodičů, mnozí profesoři byli pronásledováni. Kadaňské gymnázium, během válečných let degradované na tzv. Oberschule, přestalo s koncem války v roce 1945 načas existovat.

Budova gymnázia byla vybudována městem Kadaň v letech 1872/3 na farním pozemku č. p. 219/2 na tzv. Horní příkopě. Nachází se téměř na nejvyšším místě města a může těžit z této velmi výhodné polohy. Pozemek umožňuje vysadit stromy, keře a květiny v parčíku k odstínění hluku od Nádražní ulice. Čelo budovy je směrováno na severovýchod, a proto je většina učeben umístěna výhodně na severozápadě. Hlavní budova s ​​čelem o délkce 35,9 m je doplněna bočními křídly o délce 39,4 m. Hlavní vchod vede do vestibulu klenutého na železných pilířích. Schodiště je uloženo na žulových sloupech a vede k chodbám širokých 1,95 m. V přízemí levého křídla je byt zaměstnanců školy, učitelská knihovna a tělocvična. Tělocvična je v úrovni terénu 17,55 m dlouhá, 9 m široká a 7,58 m vysoká. V prvním patře tohoto křídla je salonek, konferenční místnost s hledištěm, která se rozprostírá také do druhého patra a má stejnou velikost jako tělocvična. Ve druhém patře se nachází kabinet a učebna fyziky a dívčí pokoj.

Budova školy v 60. letech 20. století

V přízemí pravého křídla je umístěn ředitelský byt a městská veřejná knihovna. V 1. a 2. patře je většina učeben a kabinetů. Nad vestibulem je v prvním patře ředitelna a v druhém patře učebna s kabinetem. V suterénu byl kromě skladu dřeva a uhlí vybudován v roce 1911 systém ústředního vytápění. Toalety jsou umístěny v křídlech budovy po obou stranách schodiště. Na každé toaletě je 6 umyvadel s pitnou vodou. Podle technické zprávy ze dne 5. listopadu 1873 byla budova zkolaudována a shledána k užívání. Při příležitosti zestátnění bývalé nižší reálky byla tato budova k dispozici spolu s měšťanskou školou a byla uzavřena smlouva mezi státní správou a městskou správou města Kadaně “Smlouva o převzetí gymnázia do státní správy”.

Na základě usnesení ze 13. dubna 1891, které přiznalo financování státem, bylo Gymnázium v Kadani převedeno z městské správy pod státní správu. Z tohoto důvodu mezi k. k. Českou školskou radou, s povolením Ministerstva kultury a školství z 30. dubna 1891, Z. 7804 a 8. března 1892, Z. 27203 na straně jedné a městem Kadaň zastoupené starostou městskou radou – zasedání usnesení z městského výboru ze dne 13. ledna a 9. června 1891 a dále prohlášení městské rady Kadaň Doupov na straně druhé byla smlouva ratifikována Ministerstvem kultury a školství.

Otcové zakladatelé budovy Gymnázia v Kadani