Přírodovědný týden v Zásadě: Objevování přírody a vědy v hlavní roli prváci

Přírodovědný týden v Zásadě: Objevování přírody a vědy v hlavní roli prváci

Každý rok se učitelé naší školy vydávají s tercií na třídenní badatelský pobyt do Zásady, kde se studenti ponoří do fascinujícího světa přírody a vědy. Letošní rok se poprvé pustili do terénu i naši odvážní badatelé z prvního ročníku.

Jedním z hlavních témat, kterým se naši studenti věnovali, byla biodiverzita rostlin. V terénu se setkávali s různými druhy rostlin, zkoumali jejich vzájemné interakce a srovnávali dva odlišné ekosystémy. Dalším důležitým bodem na programu byla chemie vody a její čistota. Naši badatelé provedli sérii testů, aby zjistili kvalitu vody v Donínském potoce a v řece Ohři. Zjištění potom analyzovali a probírali možné dopady lidské činnosti na vodní zdroje.

Práce s bezobratlými živočichy přinesla další zajímavé poznatky o ekosystémech. Studenti zkoumali výskyt bezobratlých v Donínském potoce a počítali biotický index, podle kterého určovali čistotu vody a společně diskutovali o vztahu mezi čistotou vody a biodiverzitou. Fyzikální veličiny a měření byly nedílnou součástí badatelského pobytu. Studenti se seznamovali se základními principy fyziky a prováděli experimenty, aby lépe porozuměli fyzikálním jevům v přírodě kolem nich. Zaměřili se na určování nadmořské výšky pomocí měření tlaku.

Večerní programy nebyly méně zajímavé než ty denní. Kromě zpracování informací do prezentací se žáci zapojili do zeměpisné aktivity. Pomocí stuh a provázků se pokoušeli vytvořit obrys České republiky a vyznačit zadaná města a řeky. Tato aktivita nejen posilovala jejich znalosti geografie, ale také rozvíjela jejich týmovou spolupráci a kreativitu.

I přes chladnější počasí se studenti nevzdávali, bádali, objevovali a poznávali okolí s nadšením a zvědavostí. Badatelský pobyt v Zásadě jim poskytl nezapomenutelné zážitky a nové poznatky o přírodě a vědě.

Mgr. Andrea Horčicová