Mgr. Lucie Zušťáková

Mgr. Lucie Zušťáková

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě vyhlásila Organizace spojených národů (OSN) na podporu plného a rovného přístupu žen k vědeckým oborům a jejich účasti na nich. Naše škola již třetí rok připomíná tento svátek zveřejněním úspěšných studentek a absolventek, které se profilují v akademickém prostoru aktivitami v oblasti věd a výzkumu v nejširším slova smyslu.

V letošním roce představujeme několik našich vynikajících absolventek, které stojí na začátku své kariéry v různých oborech, nebo se věnovaly podpoře vědy a výzkumu  na nejvyšších úrovních či své aktivity zaměřily na popularizaci vědy pro veřejnost a v neposledním případě se dokázaly prosadit v mezinárodním měřítku.

V jednotlivých článcích chceme nabídnout vhled do konkrétních oblastí vědy a výzkumu, v nichž absolventky pomáhají zkvalitňovat životy lidí.

První z našich absolventek letos představíme Lucii Zušťákovou. Kadaňské gymnázium absolvovala s nejlepším výsledkem v roce 2014. Nyní aktuálně studuje doktorát v oboru Teorie vzdělávání v bohemistice a působí jako odborná asistentka na Katedře bohemistiky Pedagogické fakulty UJEP. Zabývá se zejména lingvistikou a její specializací je syntax a textová lingvistika, zajímá ji i mluvená podoba jazyka, textové útvary polomluvených komunikátů apod. Nezanedbatelnou součástí její práce je i výuka, která jí dělá ohromnou radost, mimo pevně dané hodiny běžně organizuje přípravné kurzy ke státním závěrečným zkouškám, nebo hostuje na přednáškách věnujících se kvalifikačním pracím a jiným tématům. Lucie je členkou akademického senátu Pedagogické fakulty UJEP a v minulých letech pravidelně organizovala večery autorské tvorby určené pro mladé začínající autory z řad studentů fakulty.

Co vedlo Lucii k tomu, že se po vysokoškolském studiu rozhodla pro akademickou kariéru?

Pro akademickou kariéru jsem se rozhodla v průběhu vysokoškolského studia (českého jazyka a společenských věd pro vzdělávání) na pedagogické fakultě. Bohemistický bakalářský program byl velmi filologický, zatímco magisterský se plně orientoval na didaktickou stránku. Lingvistika ve své vědecké podobě mě nadchla, zároveň jsem však chtěla zůstat alespoň částečně u učitelství, protože jej do jisté míry vnímám jako poslání. Studium doktorského programu se jevilo jako nejlepší krok. Hned dva měsíce po zahájení studia jsem přebrala značné množství hodin po své mentorce doc. Zimové, která bohužel už není mezi námi, přesto na ni musím vzpomenout, protože mě nesporně dovedla k zahájení studia a pomohla mi zvolit pro mě nejvhodnější specializaci.

Jak vzpomíná na studium na našem gymnáziu?

Pokud bych se měla ohlédnout až na gymnázium, tak mou bohemistickou kariéru jednoznačně předznamenala Dagmar Bubelová v hodinách semináře českého jazyka. Pro svou neústupnost a preciznost byla pro mnoho studentů postrachem, pro mě ovšem představovala vzor. Na gymnázium vzpomínám velmi pozitivně, spojuje dohromady kvalitní výuku a individuální přístup, klade na studenty vysoké nároky, a to absolventům značně usnadňuje přechod na vysokou školu. Přehled, který jsem si odnesla z kadaňského gymnázia, mi přinesl během následujícího studia nesčetněkrát výhodu.

Také nás zajímaly plány Lucie do nejbližších let.

V následujících letech určitě plánuji zůstat na UJEPu, protože dlouhodobě představuje baštu vzdělanosti v Ústeckém kraji a je extrémně důležitým článkem pro kultivaci regionu. Jedná se o vynikající pracoviště, kde se mohu věnovat jak výuce, tak výzkumu. Příští rok dokončím doktorské studium a do budoucna bych se ráda ujala vedení katedry bohemistiky. Mezi poslední publikované příspěvky patří článek K terminologické nejednotnosti označování a vymezování konektivních prostředků v odborné literatuře[1], který představuje součást mojí rozpracované disertační práce, a také didakticky zaměřený článek prezentující výstup grantového projektu s názvem Didaktická hra zaměřená na období českého národního obrození aplikovatelná při distanční výuce[2].

Děkujeme Lucii nejenom za to, že si před lety vybrala studium na našem gymnáziu, ale také za její pozitivní vztah k regionu a k tomu, že si vybrala povolání pedagoga a vědkyně v náročném oboru, jakým bezesporu je rodný jazyk. Je nasnadě, že Lucie bude učit a pravděpodobně již učí některé naše nové absolventy či absolventky.

[1] Zušťáková, L. K terminologické nejednotnosti označování a vymezování konektivních prostředků v odborné literatuře. Usta ad Albim BOHEMIKA. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2023, XXIII(1–2), s. 68–80.

[2] Vlasáková, G. – Zušťáková, L. Didaktická hra zaměřená na období českého národního obrození aplikovatelná při distanční výuce. Didaktické studie, 2023, 15(1),  s. 179–189.