Kandidátka do školské rady

Kandidátka do školské rady

Na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s usnesením č. 42/108R/2012 Rady Ústeckého kraje, oznamuje ředitel školy

KANDIDÁTKU DO ŠKOLSKÉ RADY
Ing. Jana Čechová

Termín konání voleb:

  1. 6. 2022 v době od 07.30 do 15.00 hodin

Místo konání voleb:

budova Gymnázia, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace

Způsob voleb:

Rodiče a zletilí žáci volí jednoho zástupce. Volba má dvě kola.

Pozn. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

Volba se koná tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva. Volič hlasuje osobně. Oprávněný volič volí vybrané kandidáty způsobem zaškrtnutím kandidáta na volebním lístku. Platný hlas je takový, který počtem zakroužkovaných kandidátů na volebním lístku nepřevyšuje počet členů školské rady volených příslušnou skupinou voličů.

Při organizaci voleb bude dodržena ochrana osobních údajů.

Volební kampaň:

Kandidáti jsou oprávněni organizovat na své náklady volební kampaň na podporu své kandidatury. Volební kampaň musí odpovídat zásadě rovnosti kandidátů a musí probíhat čestně a poctivě.

V Kadani 12. 6. 2022

Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D.

ředitel Gymnázia Kadaň