Naši studenti na archeologickém výzkumu

Naši studenti na archeologickém výzkumu

Na Mírovém náměstí v Kadani proběhly dvě části archeologického výzkumu, kterého se zúčastnili naši dva studenti: Jan Kofroň a Anna Jůzová. Výzkum navazoval na starší sondu z roku 1966.

První část proběhla v březnu v okolí morového sloupu. Hned pod současnou dlažbou vystupovaly na povrch středověké dlažby a podlahy domů. Byly zde odkryty pozůstatky nadzemní stavby a sklepa. Celý areál zde stál od poloviny 13. století do poloviny 14. století. Zanikl patrně po požáru a poté byl překryt novou dlažbou, proto se také dochoval v unikátně dobrém, mladšími zásahy nenarušeném stavu. V zásypu staveb byly nalezeny vedle keramiky také mince, kostěné hrací kostky, polotovary kosťařské výroby, odštěpky pískovce z kamenické hutě a mimořádné množství kovářské strusky. Zcela unikátním nálezem je zlomek bronzového zámku z doby římské (2. – 3. století n. l.), u nějž však není jasné, jak se do středověkých vrstev dostal.

Výzkum pokračoval na přelomu května a června u kašny. Kromě tří úrovní středověkých dlažeb zde výzkum prokázal především novověké stavby. Objevil se zde základ soklu, který by mohl patřit soše, sloupu, či zcela hypoteticky pranýři. Poněkud záhadnou je zeď obkružující kruhový otvor, snad součást nějakého vodního zařízení (studánka, chrlič). U dalších dvou zahloubených objektů zatím účel neznáme. Všechny tyto stavby musely zaniknout před rokem 1822, kdy tu byla vyskládána kašna. Z nálezů této vrstvy vynikají 2 mince ze 17. století.

Zpracování výzkumu bude probíhat po celý rok. Hlavní otázkou, kterou výzkum otevřel a dosud plně nezodpověděl je, zda byla zastavěna celá jižní polovina náměstí. Výzkum bude pokračovat při předláždění náměstí před kostelem.
Poděkování za pomoc při vykopávkách a jejich dokumentaci patří Městskému muzeu v Kadani, Požárnímu sboru města Kadaně a dobrovolníkům, za řešení historických pramenů vedle muzea také Státnímu archivu Chomutov se sídlem v Kadani.

Anna Jůzová