Podzimní den se Světluškou

Podzimní den se Světluškou

Ulicemi za posláním

Dne 27. září 2018 se pět studentů septimy vydalo do ulic Kadaně s úkolem, který si dobrovolně uložili na svá bedra. Rozhodli se, dle vzoru mnoha svých českých vrstevníků, věnovat čtvrteční den pomoci druhým. V tričkách s logem dobrovolnické nadace Světluška, založené k pomoci zrakově postižených dětí, se vypravili s pokladničkami, aby od lidí získali peníze pro nemocné děti.

Smích předchází nedůvěra

Už od časného rána proto zastavovali kolemjdoucí. Procházeli městem od sídlišť až po náměstí. Jak sami konstatují, našli se mezi štědrými lidmi i nevěřící Tomášové. ,,Chápeme, že někteří lidé dobrovolnickým organizacím zkrátka nevěří. Mrzí nás však, když se nám s nepříjemnými pohledy vyhýbají širokým obloukem, nebo když si narychlo vymýšlejí hloupé výmluvy, proč nemohou zaplatit. Jsme vděční za každou korunu, protože víme, že i jeden peníz dětem pomůže,” hodnotí poměry v kadaňských ulicích jeden ze zúčastněných.

Sami na vlastní kůži jsme se přesvědčili, jaké to je vybírat od lidí peníze. Ne vždy jsou zážitky příjemné. Lidé nechtějí přispět, byť i na pomoc zrakově postiženým dětem. Tím, ale rozhodně nechceme nikoho soudit. Je to každého svobodné rozhodnutí.

Potkali jsme mnoho milých lidí. Jeden pán nám bez meškání dal celou stovku. Dvě dámy se nás ptaly, jestli nám není zima a s úsměvem každá přispěla po padesátikoruně. Takoví lidé nás svými slovy a činy zahřáli u srdce,” přidává se další ze studentů.

Úkol splněn!

Celkově studenti vnímají dobrovolnickou sbírku velmi pozitivně. ,,Získali jsme nejen zkušenosti, ale hlavně jsme se stali součástí Světlušky. Při benefičním koncertu se budeme těšit z radostí dětí, až jim udělí potřebné věci koupené za peníze ze sbírky,” ukončují hodnocení akce studenti nadšeně.

Rádi by poděkovali svým spolužákům. Jejich kroky totiž zamířily i do budovy Gymnázia Kadaň, kde se pokladnička pořádně naplnila.

,,Studenti, stali jsme se součástí Světlušky všichni! Pro dobrou věc stačí i málo.”

Nezapomeňme si proto pustit v sobotu 20. 10. 2018 od 22:00 živé vysílání České televize. Podívejme se společně na benefiční koncert a na dálku pozdravme děti, kterým jsme rozzářili obličeje štěstím.

Zúčastnění studenti: Ondřej Klusák, Tanita Komárková, Slávek Pham, Eliška Palarčíková, Markéta Tudorová

Autor: Markéta Tudorová

Otcové zakladatelé budovy Gymnázia v Kadani
Otevření nové budovy Gymnázia na Gymnaziálním náměstí

Na počátku 19. století byl v Českém království a vlastně celé habsburské monarchii nastartován zásadní modernizační proces, který se výrazně dotýkal i školské soustavy. Jedním z nových vzdělávacích regionálních center, ukotvených ovšem ve starších tradicích, se stalo i královské město Kadaň. Právě zde vzniklo roku 1803 gymnázium, o jehož pedagogický provoz se až do roku 1823 starali profesoři z Řádu zbožných škol čili piaristé. V roce 1853 byla v Kadani založena nižší reálka, přeměněná roku 1870 na nižší reálné gymnázium. Hned v únoru roku 1872 byla zahájena výstavba gymnázia a v říjnu téhož roku byla nová budova slavnostně vysvěcena a otevřena. Od roku 1872 tedy gymnázium sídlilo v nové monumentální budově na tzv. Gymnaziálním náměstí (dnes střední průmyslová škola, ul. Komenského). Další reformy pak přispěly ke zvýšení kvality výuky a prestiže tohoto školského ústavu. Ten byl v roce 1878 transformován v humanitní a o dva roky později ve vyšší gymnázium.

V roce 1891 byla škola zestátněna, její nová vzdělávací koncepce kladla důraz na výuku klasických jazyků, tj. latiny a řečtiny. Od roku 1909 byla řečtina postupně nahrazována francouzštinou, došlo k zavedení chemie a geometrie, přibývaly hodiny tělocviku. Vyučovacím jazykem kadaňského gymnázia byla němčina, avšak od roku 1912 se zdejší studenti povinně učili i češtině jakožto druhému zemskému jazyku Českého království. Teprve po vzniku Československé republiky v roce 1918 se začaly ve školních lavicích gymnázia objevovat i dívky, které záhy tvořily třetinu všeho studentstva. Až do roku 1938 bylo kadaňské gymnázium elitním vzdělávacím ústavem. Poté, co byly severozápadní Čechy i s Kadaní připojeny k nacionálně-socialistickému Německu, začaly se také zde uplatňovat zvrácené politické a rasistické teorie. Odejít museli všichni židovští studenti i děti „nespolehlivých“ rodičů, mnozí profesoři byli pronásledováni. Kadaňské gymnázium, během válečných let degradované na tzv. Oberschule, přestalo s koncem války v roce 1945 načas existovat.

Budova gymnázia byla vybudována městem Kadaň v letech 1872/3 na farním pozemku č. p. 219/2 na tzv. Horní příkopě. Nachází se téměř na nejvyšším místě města a může těžit z této velmi výhodné polohy. Pozemek umožňuje vysadit stromy, keře a květiny v parčíku k odstínění hluku od Nádražní ulice. Čelo budovy je směrováno na severovýchod, a proto je většina učeben umístěna výhodně na severozápadě. Hlavní budova s ​​čelem o délkce 35,9 m je doplněna bočními křídly o délce 39,4 m. Hlavní vchod vede do vestibulu klenutého na železných pilířích. Schodiště je uloženo na žulových sloupech a vede k chodbám širokých 1,95 m. V přízemí levého křídla je byt zaměstnanců školy, učitelská knihovna a tělocvična. Tělocvična je v úrovni terénu 17,55 m dlouhá, 9 m široká a 7,58 m vysoká. V prvním patře tohoto křídla je salonek, konferenční místnost s hledištěm, která se rozprostírá také do druhého patra a má stejnou velikost jako tělocvična. Ve druhém patře se nachází kabinet a učebna fyziky a dívčí pokoj.

Budova školy v 60. letech 20. století

V přízemí pravého křídla je umístěn ředitelský byt a městská veřejná knihovna. V 1. a 2. patře je většina učeben a kabinetů. Nad vestibulem je v prvním patře ředitelna a v druhém patře učebna s kabinetem. V suterénu byl kromě skladu dřeva a uhlí vybudován v roce 1911 systém ústředního vytápění. Toalety jsou umístěny v křídlech budovy po obou stranách schodiště. Na každé toaletě je 6 umyvadel s pitnou vodou. Podle technické zprávy ze dne 5. listopadu 1873 byla budova zkolaudována a shledána k užívání. Při příležitosti zestátnění bývalé nižší reálky byla tato budova k dispozici spolu s měšťanskou školou a byla uzavřena smlouva mezi státní správou a městskou správou města Kadaně “Smlouva o převzetí gymnázia do státní správy”.

Na základě usnesení ze 13. dubna 1891, které přiznalo financování státem, bylo Gymnázium v Kadani převedeno z městské správy pod státní správu. Z tohoto důvodu mezi k. k. Českou školskou radou, s povolením Ministerstva kultury a školství z 30. dubna 1891, Z. 7804 a 8. března 1892, Z. 27203 na straně jedné a městem Kadaň zastoupené starostou městskou radou – zasedání usnesení z městského výboru ze dne 13. ledna a 9. června 1891 a dále prohlášení městské rady Kadaň Doupov na straně druhé byla smlouva ratifikována Ministerstvem kultury a školství.

Otcové zakladatelé budovy Gymnázia v Kadani